“Es­tàs aco­mi­a­dat”

Des­a­vi­nen­ces en­tre ca­de­na i ac­tors, ene­mis­tats als ro­dat­ges, en­ve­ges o con­duc­tes ego­cèn­tri­ques són les cau­ses prin­ci­pals per en­vi­ar els in­tèr­prets a la cua de l’atur

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDÈNCIES TV -

Sem­bla­ven in­to­ca­bles. Però ja han pa­tit una ra­ció de re­a­li­tat. Avui dia, no hi ha ac­tors im­pres­cin­di­bles. La for­ça de les ca­de­nes ha co­men­çat a im­po­sar-se a l’èxit dels ac­tors. Si, en temps pas­sats, s’aguan­ta­ven des­plan­tes, males ma­ne­res i exi­gèn­ci­es d’ar­tis­tes ul­tra­cui­dats (tot per l’au­di­èn­cia), ara les tor­nes han can­vi­at. Quan un ac­tor no fun­ci­o­na, els de dalt no s’ho pen­sen du­es ve­ga­des i l’en­vi­en a en­gran­dir la cua de l’atur. Ja en vin­drà un al­tre a ocu­par el seu lloc…

L’úl­tim aco­mi­a­da­ment ha es­tat el de Gar­ce­lle Be­au­vais a Frank­lin& Bash. No se­rà a la ter­ce­ra tem­po­ra­da del dra­ma ju­di­ci­al. Al­gu­nes fonts as­se­nya­len que ha es­tat una de­ci­sió cre­a­ti­va, per­què no es po­dia es­ti­rar més la se­va tra­ma, i d’al­tres, que res­pon a un mo­tiu pres­su­pos­ta­ri. Si­gui com si­gui, la ve­ri­tat és que va aga­far la in­tèr­pret per sor­pre­sa, que va afir­mar que se sen­tia ator­di­da pel que ha­via pas­sat. Mal­grat el xoc, Be­au­vais va desit­jar sort al re­par­ti­ment i va afe­gir que te­nia uns quants pro­jec­tes en ca­mí. A qui tam­bé va aga­far per sor­pre­sa l’aco­mi­a­da­ment va ser a Jen­ni­fer Es­po­si­to. Des­prés de pa­tir un col·lapse a cau­sa de la malal­tia que pa­teix –és celí­a­ca– al set de ro­dat­ge de Blue Blo­ods, va aga­far una bai­xa que, fi­nal­ment, es va con­ver­tir en unes va­can­ces per­ma­nents. Hi ha du­es ver­si­ons de la ma­tei­xa his­tò­ria que ex­pli­quen el que va pas­sar: men­tre Es­po­si­to afir­ma que des­prés del perí­o­de de bai­xa i la se­va dis­po­si­ció a tor­nar a la fei­na, CBS li va pro­hi­bir que tor­nés, ai­xí com tre­ba­llar en qual­se­vol al­tre lloc, la ca­de­na man­té que va ser Es­po­si­to ma­teix qui es va vo­ler pren­dre un temps i, per ai­xò, es va de­ci­dir que no sor­tís més al que que­da­va de tem­po­ra­da. A més, Es­po­si­to apun­ta la pos­si­bi­li­tat que CBS no s’aca­bés de creu­re la malal­tia i es pen­sés que el que li in­teres­sa­va era acon­se­guir un aug­ment de sou. L’en­cre­ua­ment d’acu­sa­ci­ons va pro­pi­ci­ar una mar­xa ful­gu­rant. DE L’IN­SULT ALS DI­VOS O LA RE­LI­GIÓ Aquests, però, no han es­tat ca­sos aï­llats. Se­gur que re­cor­deu l’aco­mi­a­da­ment de Char­lie She­en de Dos hom­bres y me­dio. In­sul­tar el cre­a­dor de la sè­rie, Chuck Lor­re, acu­sant-lo de “cuc fas­ti­gós” i te­nir un com­por­ta­ment des­me­su­rat va pro­vo­car que Warner Bros. pres­cin­dís dels seus ser­veis. Isa­iah Was­hing­ton tam­poc no es va sal­var que el fes­sin fo­ra. Ana­to­mía de Grey no va comp­tar-hi per a la quar­ta tem­po­ra­da… Des­prés de dir al seu com­pany de ro­dat­ge T.R. Knight “fag­got” (‘ma­ri­e­ta’), no n’es­pe­rà­vem menys.

L’ex­tin­ció del con­trac­te de Ni­co­llet­te She­ri­dan va ar­ri­bar als tri­bu­nals. Va de­man­dar les pro­duc­to­resABCi Touch­to­ne TV per no comp­tar-hi a la si­se­na tem­po­ra­da de Mu­je­res des­es­pe­ra­das. Amb tot, el tri­bu­nal va con­clou­re que She­ri­dan no ha­via es­tat aco­mi­a­da­da, si­nó que, sim­ple­ment, no li van re­no­var el con­trac­te. Una al­tra ac­triu que no es va sal­var del se­dàs va ser Lind­say Lo­han a la sè­rie Ugly Betty. Ha­via de sor­tir en sis capí­tols, però no­més va sor­tir en qua­tre. Se­gons sem­bla, el com­por­ta­ment de di­va i l’ene­mis­tat que te­nia amb la pro­ta­go­nis­ta, Ame­ri­ca Fer­ra­ra, van en­vi­ar Lo­han a l’atur.

A ve­ga­des ni els en­fron­ta­ments, ni les dis­cre­pàn­ci­es ni els com­por­ta­ments de di­vos cau­sen l’aco­mi­a­da­ment. En el cas de Neal McDo­nough, re­cor­dat pel seu pas a Mu­je­res des­es­pe­ra­das, va des­a­pa­rèi­xer de Scoun­drels en ne­gar-se a ro­dar una es­ce­na de se­xe amb l’ac­triu Vir­gi­nia Mad­sen. Se­gons ell, ana­va en con­tra de les se­ves cre­en­ces re­li­gi­o­ses. ABC es va de­fen­sar ad­ver­tint que l’in­tèr­pret fe­ia set­ma­nes que te­nia el guió i que en el seu mo­ment no s’hi ha­via ne­gat.

Ni els ac­tors més re­co­ne­guts se sal­ven de pas­sar, ni que si­gui una ve­ga­da, per la cua de l’atur. Es­te­fa­nia Chu­e­ca

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.