ACO­MI­A­DA­DA PER PAR­TI­DA DO­BLE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDÈNCIES TV -

Shan­nen Do­herty pas­sa­rà a la his­tò­ria de la te­le­vi­sió com una de les ac­trius més re­bels i po­lè­mi­ques. El ca­ràc­ter di­fí­cil, les ba­ra­lles con­tí­nu­es als sets de ro­dat­ge i les ri­va­li­tats amb al­tres ac­trius van pro­vo­car que fes­sin fo­ra Do­herty du­es ve­ga­des. Va ha­ver d’aban­do­nar el ro­dat­ge de Sen­sa­ci­ón de vi­vir per mal com­por­ta­ment. I, uns anys des­prés, a Em­bru­ja­das, se la va con­vi­dar a dei­xar la sè­rie, se­gons sem­bla, quan va in­ten­tar tre­pit­jar la car­re­ra de la se­va com­pa­nya Alys­sa Mi­la­no per gua­nyar pro­ta­go­nis­me.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.