La ba­ta­lla per l’au­di­èn­cia es tras­lla­da a in­ter­net

Les ca­de­nes fan de les pàgines web ofi­ci­als un re­curs per fo­men­tar l’ano­me­na­da ‘te­le­vi­sió multipantalla’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TENDÈNCIES TV -

Tot i que el te­le­vi­sor en­ca­ra és el prin­ci­pal su­port en què té lloc la du­ra pug­na (des­car­na­da, mol­tes ve­ga­des) per as­so­lir el mà­xim sha­re pos­si­ble, les no­ves for­mes de con­sum au­di­o­vi­su­al han tras­pas­sat la llui­ta per l’au­di­èn­cia, tam­bé, a l’en­torn on-li­ne. I és que, avui, l’eti­que­ta d’es­pec­ta­dor ja no pen­ja no­més de qui s’as­seu im­pas­si­ble al so­fà, si­nó, al­ho­ra, de qui adop­ta una ac­ti­tud més ac­ti­va i co­men­ta els pro­gra­mes a l’smartp­ho­ne via Twit­ter, o es con­nec­ta a in­ter­net per tri­ar quins con­tin­guts vol mi­rar, com i quan.

D’aquí que les ca­de­nes ator­guin una im­por­tàn­cia ca­da ve­ga­da més gran a les pàgines ofi­ci­als que te­nen a la xar­xa, en les quals els ope­ra­dors prin­ci­pals ofe­rei­xen ac­cés a ser­veis pro­pis a la car­ta. Qu­ant al nou en­fron­ta­ment per l’au­di­èn­cia des­fer­mat al món vir­tu­al, la web de Te­le­vi­si­ón Es­paño­la ( RTVE. es) surt ven­ce­do­ra, amb unes xi­fres que, els nou pri­mers me­sos de l’any, es van si­tu­ar en­tre uns 11 i uns 14,5 mi­li­ons d’usu­a­ris únics al mes, se­gons les da­des d’OJD In­terac­ti­va. For­ça a prop que­da Te­le­cin­co.es, amb en­tre 10 i 14,5 mi­li­ons.

Com a re­fe­rent dels can­vis tec­no­lò­gics apli­cats a la pe­ti­ta pan­ta­lla, Te­le­vi­sió de Ca­ta­lu­nya li­de­ra en­tre les au­to­nò­mi­ques, grà­ci­es a TV3.cat, amb un mà­xim d’au­di­èn­cia su­pe­ri­or a 1,7 mi­li­ons d’usu­a­ris únics men­su­als, que el lloc va acon­se­guir el ge­ner pas­sat (se­gons OJD in­terac­ti­va). Men­tre que Plus.es es man­té com la web més vis­ta en­tre les pla­ta­for­mes de pa­ga­ment.

Nú­me­ros a ban­da, les ca­de­nes han des­co­bert que els por­tals en lí­nia són un ele­ment ine­lu­di­ble del con­cep­te multipantalla, que ja és tan im­por­tant per al nou con­sum au­di­o­vi­su­al. Per­què els es­pec­ta­dors d’avui no es li­mi­ten a con­sul­tar les webs ofi­ci­als dels di­fe­rents ca­nals per mit­jà de l’or­di­na­dor, si­nó que tam­bé ac­ce­dei­xen als con­tin­guts per mit­jà d’al­tres dis­po­si­tius. Sen­se anar més lluny, les úl­ti­mes da­des de Te­le­vi­si­ón Es­paño­la mos­tren que el nom­bre d’usu­a­ris que en­tren a RTVE.es des de l’smartp­ho­ne o les tau­le­tes no pa­ra de créi­xer. Pas­sa el ma­teix en el cas dels te­le­vi­sors con­nec­tats. PRO­DUC­CIÓ EX­CLU­SI­VA I com a re­clam es­sen­ci­al hi ha els con­tin­guts (so­ta de­man­da, no­més fal­ta­ria). El gan­xo que te­nen en­tre els ci­be­res­pec­ta­dors les sè­ri­es, els in­for­ma­tius, els esports i els pro­gra­mes es­tre­lla de ca­das­cu­na de les ca­de­nes aca­ba per de­ter­mi­nar, al cap i a la fi, la quo­ta de pan­ta­lla a in­ter­net. En aquest sen­tit, al­gu­nes te­le­vi­si­ons han op­tat per in­clou­re pro­duc­ci­ons ex­clu­si­ves, o per fo­men­tar ex­pe­ri­èn­ci­es sin­gu­lars en l’en­torn vir­tu­al. És el cas d’Antena3. com amb El Sótano, un por­tal con­ce­but per als jo­ves cre­a­dors de web­sè­ri­es. O de Sme­et, un es­pai 2.0 ex­tern de Te­le­cin­co que com­bi­na els jocs so­ci­als amb el món te­le­vi­siu. Emi­li Gonzá­lez

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.