An­ne Hec­he, la més te­le­vi­si­va

NBC hi con­fia per a du­es de les se­ves grans co­mè­di­es

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

En un gè­ne­re en què es mou per­fec­ta­ment, An­ne Hec­he tor­na a la te­le­vi­sió hu­mo­rís­ti­ca amb més pre­sèn­cia que mai. En pri­mer lloc, Hec­he se­rà la pro­ta­go­nis­ta de la co­mè­dia Sa­ve Me, per a NBC. L’es­tre­na és im­mi­nent, en el marc d’aques­ta tem­po­ra­da 2012 - 2013. La sè­rie, que tam­bé es­tà pro­du­ï­da per l’ac­triu i de la qual ja s’han en­re­gis­trat tret­ze epi­so­dis, se cen­tra­rà en la his­tò­ria de la Beth, una do­na que, des­prés de pa­tir un ac­ci­dent, es des­per­ta­rà pen­sant-se que és la por­ta­veu de Déu. L’ar­gu­ment sem­bla es­tar ins­pi­rat en les me­mò­ri­es de l’ac­triu que va pu­bli­car el 2003, que va ti­tu­lar Call Me Crazy, en què va con­fes­sar que pa­tia un dese­qui­li­bri

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.