AR­TU­RO VALLS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

La desim­bol­tu­ra i la sim­pa­tia d’Ar­tu­ro Valls pre­sen­tant el con­curs d’An­te­na 3 ¡Aho­ra cai­go! ha val­gut al pro­gra­ma acon­se­guir un rè­cord d’au­di­èn­cia, el 15 de no­vem­bre, des­prés d’ar­ri­bar al 19% de sha­re a la tar­da.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.