DI­REC­TO­RA I GUIO­NIS­TA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Les fa­ce­tes menys cone­gu­des de l’ac­triu i pro­duc­to­ra ama­guen una per­so­na­li­tat d’allò més mul­ti­dis­ci­pli­nà­ria, ja que Hec­he tam­bé ha pro­vat sort en el camp de la di­rec­ció te­le­vi­si­va i el guió. Des­ta­quen els tre­balls de di­rec­ció que va fer a la co­mè­dia do­cu­men­tal Ellen De­Ge­ne­res: Ame­ri­can Sum­mer Do­cu­men­tary i les TV mo­vi­es Ju­gan­do al lí­mi­te o Mu­jer con­tra mu­jer. En aquests dos úl­tims tre­balls, tam­bé va exer­cir de guio­nis­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.