La ger­ma­na del fun­da­dor de Fa­ce­bo­ok crea un ‘re­a­lity’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Ran­di Zucker­berg, ex­di­rec­to­ra de Màr­que­ting de Fa­ce­bo­ok i ger­ma­na del fun­da­dor de la xar­xa so­ci­al, Mark Zucker­berg, ha pas­sat al món dels re­a­li­ti­es. Ac­tu­al­ment, exer­ceix de pro­duc­to­ra del pro­gra­ma de te­le­re­a­li­tat Start-Ups: Si­li­con Va­lley, es­tre­nat a Bra­vo TV, so­bre la vi­da de jo­ves em­pre­sa­ris, tal com ho va ser el seu ger­mà, al cen­tre neu­ràl­gic de la in­ves­ti­ga­ció de no­ves tec­no­lo­gi­es, la zo­na de Si­li­con Va­lley. Però, mal­grat que els es­pec­ta­dors es­pe­ra­ven tro­bar-hi un re­a­lity se­ri­ós, en què els va­lors de la res­pon­sa­bi­li­tat, la sen­sa­te­sa i el sen­tit co­mú fos­sin els es­ten­dards del pro­gra­ma, la re­a­li­tat és molt opo­sa­da. En ve­ri­tat, l’es­pai mos­tra la vi­da de gua­pos em­pre­ne­dors que no es per­den ni una festa. L’al­co­hol, el se­xe i els co­que­te­jos són els or­na­ments prin­ci­pals del pro­gra­ma, que ja ha re­but crí­ti­ques, als Es­tats Units.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.