CONC­HA GAR­CÍA CAM­POY CON­DUI­RÀ ELS TA­LEN­TO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Com un avanç del seu re­torn te­le­vi­siu, el ge­ner del 2013, Conc­ha Gar­cía Cam­poy, molt re­cu­pe­ra­da de la leu­cè­mia que pa­teix, con­dui­rà els pre­mis Ta­len­to, que tin­dran lloc el 26 de no­vem­bre, a l’Ins­ti­tut Cer­van­tes de Ma­drid. D’aques­ta ma­ne­ra, re­prèn el pa­per de por­ta­veu de l’Aca­dè­mia de les Ci­èn­ci­es i les Arts de Te­le­vi­sió. En­tre els pre­mi­ats hi ha Luz Al­da­ma, di­rec­to­ra de Pro­gra­mes d’Ac­tu­a­li­tat d’An­te­na 3; Kol­do Ana­sa­gas­ti, pro­duc­tor exe­cu­tiu i fun­da­dor de Trauko Ma­na­ge­ment, i Pi­lar Ver­ga­ra, di­rec­to­ra d’In­for­ma­tius de Ca­nal Sur.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.