LA TOR­NA­DA DE MATT­HEW PERRY

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

L’ac­tor de Go On sor­ti­rà per se­gon cop a The Go­od Wi­fe. A co­men­ça­ment del 2013, tor­na­rà a do­nar vi­da a Mike Kres­te­va, l’ad­vo­cat de Chi­ca­go que man­té una con­te­sa legal amb Ali­cia Flor­rick (Ju­li­an­na Mar­gu­li­es). Però ni MacLach­lan ni Perry no se­ran les úni­ques es­tre­lles que sor­ti­ran a la sè­rie. T.R. Knight i Ch­ris­ti­na Ric­ci tam­bé fa­ran el ma­teix, ai­xí com un nou res­ca­tat, Mic­ha­el J. Fox.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.