MIC­HE­LLE OBA­MA DE­MA­NA LA NO­VA ‘DOWN­TON AB­BEY’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - GENTTV -

Gla­çats es van que­dar els di­rec­tius de la ca­de­na ITV quan la pri­me­ra dama dels Es­tats Units els va de­ma­nar que li en­vi­es­sin el DVD de la ter­ce­ra tem­po­ra­da de la se­va sè­rie pre­fe­ri­da, Down­ton Ab­bey. La fic­ció bri­tà­ni­ca ar­ri­ba a l’al­tre cos­tat de l’At­làn­tic a co­men­ça­ment del 2013, però la se­nyo­ra Oba­ma no s’ha po­gut es­pe­rar fins lla­vors. Un cop en­vi­a­da, des de la ca­de­na han afir­mat: “Es­pe­rem que ens guar­di els spoi­lers!”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.