L’hu­ra­cà Sandy ar­ri­ba a Dis­co­very MAX

Es­tre­na del pro­gra­ma es­pe­ci­al ‘Cu­ri­o­sity: la su­per­tor­men­ta’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 24 AL 30 -

El 29 d’oc­tu­bre, fa menys d’un mes, l’hu­ra­cà Sandy ar­ri­ba­va a la cos­ta est dels Es­tats Units. En aquell mo­ment, el de­vas­ta­dor fe­no­men me­te­o­ro­lò­gic fe­ia nou di­es que sol­ca­va de sud a nord l’oceà At­làn­tic dei­xant un ras­tre d’inun­da­ci­ons, in­cen­dis i eva­cu­a­ci­ons mas­si­ves, a Veneçuela, Ja­mai­ca, Hai­tí i Cu­ba. L’in­terès con­ti­nu de Dis­co­very MAX per ofe­rir als es­pec­ta­dors els mi­llors con­tin­guts te­le­vi­sius ac­tu­als ha por­tat la ca­de­na de di­vul­ga­ció i en­tre­te­ni­ment a ela­bo­rar el pro­gra­ma es­pe­ci­al Cu­ri­o­sity: la su­per­tor­men­ta, que s’es­tre­na­rà di­lluns, a les 22.30 h.

El re­por­tat­ge in­clou­rà les gra­va­ci­ons anò­ni­mes dels tes­ti­mo­nis del pas del Sandy, que es com­bi­na­ran amb l’anà­li­si de ci­en­tí­fics ex­perts per mit­jà de grà­fics dis­se­nyats per or­di­na­dor i imat­ges cap­ta­des per sa­tèl·lit. Des de la for­ma­ció del Sandy al mar Ca­rib fins al ca­mí de des­truc­ció al llarg de la cos­ta est dels Es­tats Units, pas­sant per l’eclo­sió so­bre l’illa de Cu­ba, Cu­ri­o­sity: la su­per­tor­men­ta se­gui­rà, mi­nut a mi­nut, l’evo­lu­ció del di­vui­tè ci­cló tro­pi­cal de la tem­po­ra­da d’hu­ra­cans d’en­guany.

El pro­gra­ma plan­te­ja grans in­ter­ro­gants al vol­tant d’aquest des­as­tre na­tu­ral, des de la capa­ci­tat de pre­vi­sió i de re­ac­ció de les au­to­ri­tats, fins als se­nyals que els ex­perts hau­ran de te­nir en comp­te en el fu­tur. Tam­bé ana­lit­za­rà com la com­bi­na­ció de qua­tre fe­nò­mens di­fe­rents va ge­ne­rar la tem­pes­ta per­fec­ta que ha cau­sat més alar­ma, els úl­tims temps, i va aca­bar amb la vi­da de qua­si 200 per­so­nes, més de la mei­tat als Es­tats Units. Cu­ri­o­sity: la su­per­tor­men­ta in­clou imat­ges i tes­ti­mo­nis que re­flec­tei­xen, des de l’in­te­ri­or, la de­vas­ta­do­ra re­a­li­tat amb què s’han en­fron­tat mi­li­ons de per­so­nes, fa uns di­es, i que els ha can­vi­at la vi­da per sem­pre. Aloña F. Lar­rec­hi

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.