‘PLAY SPORTS’, ES­PORT I 3D AL NOU CON­CURS DE BOING

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 24 AL 30 -

Diu­men­ge, a les 13 h, el ca­nal infantil de Mediaset, Boing, es­tre­na­rà un nou con­curs fa­mi­li­ar, Play Sports. Pro­ves d’ha­bi­li­tat i des­tre­sa fí­si­ca, su­ma­des a ron­des de pre­gun­tes so­bre di­ver­ses mo­da­li­tats es­por­ti­ves en un pla­tó in­terac­tiu se­ran al­guns dels rep­tes amb què s’hau­ran d’en­fron­tar els par­ti­ci­pants, en aquest con­curs, que pre­sen­ta­rà el pe­ri­o­dis­ta di­plo­mat en edu­ca­ció fí­si­ca Ju­an Pa­blo Car­pin­te­ro. En ca­da en­tre­ga de Play Sports, du­es pa­re­lles de nens d’en­tre 7 i 12 anys com­pe­ti­ran, acom­pa­nyats d’un adult, en un pla­tó amb un en­torn vir­tu­al de gran re­a­lis­me. Tots p po­sa­ran a p pro­va els seus co­nei­xe­ments i capa­ci­tats p fí­si­ques i, grà­ci­es a la tec­no­lo­gia ki­nè­ti­ca –que fun­ci­o­na amb uns senn­sors sen­sors de mo­en mo­vi­ment ocults en el de­co­rat–, es cap­ta­rà l’ac­ció de ca­da con­cur­sant ant en temps re­al, per tras­lla­dar-la a l’en­torn vir­tu­al cor­res­po­nent a la pro­va es­por­ti­va ort­ti­va que s’ess’es­ti­gui dis­pu­tant. Per me­su­rar la des­tre­sa i l’ha­bi­li­tat dels con­cur­sants, ts, par­ti­ci­pa­ran en tres par­ti­des del joc de la vi­de­o­con­so­la PlayS­ta­ti­on n Sports Cham­pi­on 2, amb esports com l’es­quí, el tennis, les bit­lles, s, la bo­xa, el golf i el tir amb arc. Els jocs es por­ta­ran a ter­me per mit­jà de la pan­ta­lla ge­gant que hi hau­rà al pla­tó, que, grà­ci­es a pro­jec­ci­ons en 3D, po­ten­ci­a­rà el re­a­lis­me i la sen­sa­ció de joc.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.