FO­LLETS I FA­DES A LES TAR­DES DE CLAN

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 24 AL 30 -

A par­tir de di­lluns, els més pe­tits de ca­sa es po­dran en­din­sar, grà­ci­es a Clan, en el món mà­gic dels fo­llets i les fa­des, amb El pe­queño rei­no de Ben y Holly. Aques­ta sè­rie d’ani­ma­ció, cre­a­da per Ne­vi­lle Ast­ley i Mark Baker, es­tà des­ti­na­da a nens en edat pre­es­co­lar i se cen­tra en el pe­tit reg­ne on vi­uen la prin­ce­sa Holly i el fo­llet Ben. Els di­bui­xos bar­re­gen si­tu­a­ci­ons quo­ti­di­a­nes per als pe­tits amb ele­ments mà­gics de la vi­da de fo­llets i fa­des. Com la jo­ve Holly, que en­ca­ra es­tà apre­nent a fer ser­vir els po­ders, co­sa que pro­vo­ca que els seus en­can­te­ris no sem­pre fun­ci­o­nin. Sem­pre té a prop en Ben, un fo­llet que, tot i que no fa mà­gia, és ex­pert a fer al­tres co­ses, es­pe­ci­al­ment jo­gui­nes. El Vi­e­jo Du­en­de Sa­bio i la ins­ti­tu­triu Na­na Ci­ru­e­la sem­pre es­ta­ran pen­dents de tots dos, per­què la se­va vi­da si­gui una aven­tu­ra con­tí­nua.

Di­lluns, 17.20 h. Clan

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.