SES­SIÓ ES­PE­CI­AL AMB LA SA­GA D’‘EL PI­CO’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 24 AL 30 -

El ca­nal ci­ne­ma­to­grà­fic del Gru­po Pla­ne­ta, La Sex­ta 3, se sub­mer­gi­rà, di­jous que ve, en la crua re­a­li­tat de l’ad­dic­ció a l’he­ro­ï­na amb la sa­ga El Pi­co. Di­ri­gits per Eloy de la Igle­sia, els llarg­me­trat­ges El Pi­co i El Pi­co 2, que trans­cor­ren al Bil­bao de co­men­ça­ment dels anys vui­tan­ta, se cen­tren en la vi­da d’en Pa­co i l’Urko, dos amics que s’en­gan­xen a la dro­ga, que en aque­lla èpo­ca va fer es­tralls a la so­ci­e­tat es­pa­nyo­la. En Pa­co, fill d’un co­man­dant de la Guàr­dia Ci­vil, i l’Urko, el pa­re del qual és un lí­der po­lí­tic de l’es­quer­ra in­de­pen­den­tis­ta bas­ca, són capa­ços de qual­se­vol co­sa per acon­se­guir la do­si, i por­ten les fa­mí­li­es a des­co­brir mons que ig­no­ra­ven. Jo­sé Luis Man­za­no i Ja­vi­er Gar­cía són els ac­tors prin­ci­pals d’un re­par­ti­ment en què tam­bé tro­bem En­ri­que San Fran­cis­co, Marta Mo­li­na, Jo­sé Ma­nu­el Cer­vi­no i Luis Iri­on­do.

Di­jous, 22.00 h. La Sex­ta 3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.