I TAM­BÉ A NA­TI­O­NAL GE­O­GRAP­HIC CHAN­NEL

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PROGRAMACIÓ DEL 24 AL 30 -

El hu­racán Sandy: Aler­ta en Nu­e­va York és el tí­tol del do­cu­men­tal que el ca­nal pre­sent a les pla­ta­for­mes de pa­ga­ment es­tre­na­rà diu­men­ge, a les 17 h. Du­rant 60 mi­nuts, la pro­duc­ció, que al llarg d’aquest mes s’es­tre­na­rà en 171 pa­ï­sos, analitza la for­ma­ció de la tem­pes­ta i els pro­ble­mes que va cau­sar a la po­bla­ció de la cos­ta est dels Es­tats Units, i es­tu­dia la im­pre­vi­si­bi­li­tat de la na­tu­ra a la nos­tra èpo­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.