SA­BER Y GA­NAR FIN DE SE­MA­NA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DISSABTE 24 -

L’edi­ció de cap de set­ma­na del clàs­sic con­curs que pre­sen­ta Jordi Hur­ta­do, que ha es­tat gu­ar­do­nat, re­cent­ment, amb un On­das per la fei­na que fa al pro­gra­ma, té una vi­da in­de­pen­dent de l’es­pai set­ma­nal i una no­va me­cà­ni­ca, en què els con­cur­sants par­ti­ci­pen, pri­mer, en equips (dis­sab­te), i des­prés in­di­vi­du­al­ment (diu­men­ge). El for­mat allar­ga la ten­sió de la vic­tò­ria du­rant dos di­es que do­nen sa­ba no­va a la lon­ge­vi­tat de l’es­pai, in­clou pro­ves no­ves, com El nom­bre ocul­to o Nos os pa­séis, i en re­cu­pe­ra al­gu­nes d’an­ti­gues, com Si­guien­do la pis­ta. 15.35 h, LA 2

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.