EN WA­LLA­CE I EN GRO­MIT

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DISSABTE 24 -

ANI­MA­CIÓ (Wa­lla­ce & Gro­mit in TheW­rong Trou­sers) Di­rec­tor: Nick Park. Reg­ne Unit. 1993 (C). 30 mi­nuts. 15.40 h, SÚ­PER 3 La plas­ti­li­na és la subs­tàn­cia pre­fe­ri­da de Nick Park per do­nar vi­da a per­so­nat­ges ten­dres i en­can­ta­do­ra­ment di­ver­tits. Les se­ves du­es cre­a­ci­ons més cone­gu­des són enWa­lla­ce, un in­ven­tor ob­ses­si­o­nat amb el for­mat­ge, i el seu gos Gro­mit. El ca­nal Sú­per 3 emet avui una se­lec­ció de les se­ves mi­llors cre­a­ci­ons, co­men­çant pel curt­me­trat­ge amb què va de­bu­tar, el 1993, i que va gua­nyar un Os­car. Al curt, enWa­lla­ce i en Gro­mit han d’im­pe­dir que un pin­güí fa­ci ser­vir els seus in­vents per co­me­tre un crim. L’es­til d’hu­mor d’aquest duo, que es ba­sa en l’en­giny dels es­tris i co­mè­dia de slaps­tick, agra­da als més pe­tits i tam­bé a molts pa­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.