ES­PE­CI­AL ELEC­CI­ONS AL PAR­LA­MENT DE CA­TA­LU­NYA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIUMENGE 25 -

El pe­ri­o­dis­ta Jo­sep Cu­ní i tot el seu equip tre­ba­lla­ran de ma­ne­ra in­can­sa­ble, tot el dia, per ex­pli­car als es­pec­ta­dors tot el que cal sa­ber de les elec­ci­ons del 25-N. L’es­pe­ci­al té una prè­via a les 14 h, en què es nar­ra­rà com s’es­tà vi­vint la jor­na­da elec­to­ral, però l’anà­li­si po­lí­ti­ca co­men­ça­rà a par­tir de les 19.30 h, amb els pri­mers es­cru­ti­nis. Els col·la­bo­ra­dors ha­bi­tu­als de 8 al dia co­men­ta­ran els re­sul­tats a me­su­ra que es va­gin co­nei­xent, que, se­gons els son­de­jos, re­va­li­da­ran Ar­tur Mas com a pre­si­dent.

19.30 h, 8TV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.