CRE­PÚS­CU­LO: ECLIPSE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIUMENGE 25 -

RO­MÀN­TI­CA (The Twi­light: Eclipse) Di­rec­tor: Da­vid Sla­de. In­tèr­prets: Robert Pat­tin­son, Kris­ten Stewart. Es­tats Units. 2010 (C). 124 mi­nuts. 22 h, AN­TE­NA 3 La crí­ti­ca s’ati­pa d’ata­car la sa­ga Cre­pús­cu­lo, però les xi­fres no en­ga­nyen. L’emis­sió de la pri­me­ra pel·lí­cu­la va ob­te­nir un 17% de sha­re, a An­te­na 3, i un 4,7% a Ne­ox, la set­ma­na pas­sa­da. Unes da­des que ava­len el ci­cle de­di­cat a aquest tri­an­gle d’amor ado­les­cent que pro­ta­go­nit­zen Kris­ten Stewart, Robert Pat­tin­son i Tay­lor Laut­ner. A la ter­ce­ra en­tre­ga de la fran­quí­cia, una sè­rie d’as­sas­si­nats tor­nen a in­qui­e­tar els ve­ïns de Forks. Men­tres­tant, la Be­lla es veu for­ça­da a de­ci­dir en­tre l’atrac­ció que sent per l’Edward i l’amis­tat que la lli­ga a en Ja­cob, sa­bent que tri­ar-ne un dels dos com­pli­ca­rà la re­la­ció en­tre vam­pirs i ho­mes llop.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.