HO­ME­LAND

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIUMENGE 25 -

La se­go­na tem­po­ra­da de Ho­me­land es­tà sent sim­ple­ment es­pec­ta­cu­lar. La sè­rie que pro­ta­go­nit­za Clai­re Da­nes es­tà acon­se­guint tren­car els es­que­mes dels es­pec­ta­dors en tots i ca­das­cun dels epi­so­dis. En el d’aques­ta nit, que FOX emet en v.o.s., en Brody su­cum­beix a la pres­sió del com­pli­cat pa­per que li exi­geix la CIA, i la Car­rie hau­rà de fer tot el que pu­gui per­què no aban­do­ni. 22 h, FOX

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.