AL­GUIEN TE­NÍA QUE DE­CIR­LO

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DILLUNS 26 -

Dani Ro­vi­ra, Txa­bi Fran­que­sa i Da­vid Bron­ca­no són els tres hu­mo­ris­tes que són al cap­da­vant del nou pro­gra­ma de so­bre­tau­la de La Sex­ta, un es­pai que vol re­cu­pe­rar l’es­pe­rit gam­ber­ro i pas­sat de vol­tes de l’ex­tint Sé lo que hi­cis­teis, ana­lit­zant amb mala llet les no­tí­ci­es de la prem­sa ro­sa. Els tres cò­mics re­pas­sen des d’un so­fà l’ac­tu­a­li­tat de les re­vis­tes de fa­mo­sos, so­vint fent ser­vir de ma­ne­ra in­ten­ci­o­na­da el punt de vis­ta d’al­gú del tot aliè al te­ma. Les bro­mes guio­nit­za­des es com­bi­nen amb la im­pro­vi­sa­ció a peu de car­rer de la re­por­te­ra Clau­di­na Ma­ta. 16.30 h, LA SEX­TA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.