FI­VE FIN­GERS, ATA­QUE TER­RO­RIS­TA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DILLUNS 26 -

SUS­PENS (Fi­ve Fin­gers). Di­rec­tor: Lau­ren­ce Markin In­tèr­prets: Lau­ren­ce Fish­bur­ne, Ryan Philippe. EUA. 2006 (C). 87 mi­nuts. 23 h, 8TV Du­el in­ter­pre­ta­tiu en­tre Lau­ren­ce Fish­bur­ne i Ryan Philippe en una his­tò­ria que ex­plo­ra la guer­ra re­li­gi­o­sa en­tre Oc­ci­dent i Ori­ent, a par­tir del di­à­leg en­tre dos per­so­nat­ges opo­sats: el lí­der mu­sul­mà d’una or­ga­nit­za­ció ter­ro­ris­ta del Mar­roc i un vo­lun­ta­ri ho­lan­dès que és al pa­ís amb fi­na­li­tats hu­ma­ni­tà­ri­es. Tot i que pri­mer es veu ex­po­sat a in­ten­ses ses­si­ons de tor­tu­ra, el vo­lun­ta­ri acon­se­gui­rà tra­çar una via de co­mu­ni­ca­ció amb el se­gres­ta­dor i l’in­ten­ta­rà con­vèn­cer dels seus er­rors, en un film, el se­gon de Lau­ren­ce Markin, que es mou en­tre el dra­ma i el sus­pens, i en què no tot és tan pre­vi­si­ble com sem­bla.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.