LA TESS I EL SEU GUAR­DA­ES­PAT­LLES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIMECRES 28 -

CO­MÈ­DIA (Gu­ar­ding Tess) Di­rec­tor: Hugh Wil­son. In­tèr­prets: Shir­ley MacLai­ne, Ni­co­las Ca­ge. EUA. 1994 (C). 96 mi­nuts. 22.15 h, 8TV El ve­te­rà Hugh Wil­son es co­neix com el pal­mell de la mà el gè­ne­re de la co­mè­dia, tal com de­mos­tra en aques­ta pel·lí­cu­la, en què Shir­ley McLai­ne in­ter­pre­ta una an­ti­ga pri­me­ra dama dels Es­tats Units que fa tor­nar boig el seu guar­da­es­pat­lles i cap de se­gu­re­tat amb ca­prit­xos i pe­ti­ci­o­nes va­ri­a­des. Ell (Ni­co­las Ca­ge) in­ten­ta­rà que li as­sig­nin una al­tra fei­na, sen­se èxit, per­què ella mou­rà fils per­què con­ti­nuï al seu ser­vei. La re­la­ció en­tre tots dos és la clau d’una co­mè­dia molt més ten­dra i hu­ma­na que al­tres obres del ma­teix au­tor, com l’es­bo­jar­ra­da fran­quí­cia Bo­ja aca­dè­mia de po­li­cia. Fins i tot es per­met mo­ments de dra­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.