AR­ROW

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIMECRES 28 -

Un ar­se­nal de flet­xes i una pun­te­ria so­bre­hu­ma­na són les ar­mes d’Oli­ver Qu­e­en per com­ba­tre la cor­rup­ció i els em­pre­sa­ris sen­se es­crú­pols que go­ver­nen la se­va ciu­tat. L’epi­so­di d’aques­ta nit co­men­ça amb el per­so­nat­ge per­se­guint un mi­li­o­na­ri… que tro­ba mort. Al­gú se li ha avan­çat: un pe­ri­llós as­sas­sí que re­sul­ta­rà ser De­ads­hot, el pri­mer gran mal­vat de la sè­rie.

22.25 h, CA­LLE 13

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.