CE­RE­MO­NIA DE LOS PRE­MI­OS ON­DAS 2012

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIJOUS 29 -

El Gran Te­a­tre del Li­ceu, de Bar­ce­lo­na, és l’es­ce­na­ri tri­at per a la ce­le­bra­ció de la ce­ri­mò­nia de lliu­ra­ment de la 59a edi­ció dels pre­mis On­das. Gemma Ni­er­ga i Àngels Bar­ce­ló se­ran du­es de les pre­sen­ta­do­res de la ga­la d’en­guany, en què es pre­mi­a­rà la tas­ca de pro­gra­mes com i i sè­ri­es com i

23 h, CA­NAL+ 1

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.