BRE­AKING BAD

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIJOUS 29 -

Wal­ter Whi­te es­tà te­nint ve­ri­ta­bles pro­ble­mes per man­te­nir en l’ano­ni­mat l’ac­ti­vi­tat al la­bo­ra­to­ri de Gus Fring, la quar­ta tem­po­ra­da de Bre­aking Bad. En comp­tes de mul­ti­pli­car els be­ne­fi­cis, tal com es­pe­ra­va, l’as­so­ci­a­ció amb el pro­pi­e­ta­ri de Los Po­llos Her­ma­nos ha de­mos­trat ser un au­tèn­tic mal­son. Ara no no­més té al dar­re­re el seu cu­nyat, en Hank, si­nó tam­bé el càr­tel me­xi­cà. Amb tot, en Gus no s’ar­ron­sa da­vant de res i té un pla per de­fen­sar el seu im­pe­ri de la dro­ga, que po­drem des­co­brir en un epi­so­di ex­plo­siu, aques­ta nit, a TV3. 23.50 h, TV3

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.