LA COM­PE­TÈN­CIA EN CO­LOR

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DIVENDRES 30 -

Els dos Òs­cars són molt di­ver­tits, a la rà­dio, però a la te­le­vi­sió mi­llo­ren i tot. Veu­re com s’aguan­ten el riu­re men­tre se­guei­xen el guió no té preu, com bé sa­ben els se­gui­dors de La com­pe­tèn­cia que han as­sis­tit de pú­blic a l’es­pec­ta­cle cò­mic que or­ga­nit­zen a Luz de Gas. Si no heu acon­se­guit en­tra­da, no us pre­o­cu­peu: el po­deu es­col­tar a RAC1 o veu­re’l a 8tv, aques­ta nit. Tot un re­guit­zell de per­so­nat­ges es­bo­jar­rats ana­lit­zen els te­mes d’ac­tu­a­li­tat amb iro­nia i mala llet. La nos­tra sec­ció pre­fe­ri­da: la pa­rò­dia ci­ne­ma­to­grà­fi­ca de Ci­ne­ma a la fres­ca. 22.10 h, 8TV

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.