Go­o­gle TV se­gueix la ten­dèn­cia del con­trol per veu

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - HI- TECH -

Una de les ten­dèn­ci­es que te­nen més ca­mí per re­cór­rer, en l’àm­bit de la tec­no­lo­gia, té re­la­ció amb les fun­ci­ons vin­cu­la­des al con­trol per veu dels gad­gets. Ap­ple, per exem­ple, va anun­ci­ar a so de bom­bo i pla­te­rets, fa més d’un any, la in­clu­sió de Si­ri (una apli­ca­ció con­ce­bu­da per­què el te­lè­fon res­pon­gués les or­dres par­la­des) a l’iP­ho­ne 4S. Men­tre que el sis­te­ma Ki­nect, de la vi­de­o­con­so­la Xbox 360, tam­bé ha se­guit pas­sos si­mi­lars. En el camp te­le­vi­siu, Go­o­gle TV adop­ta la ma­tei­xa so­lu­ció.

En una no­ta pu­bli­ca­da la set­ma­na pas­sa­da al seu blog ofi­ci­al, la com­pa­nyia va anun­ci­ar una ac­tu­a­lit­za­ció del sis­te­ma (és a dir, de la pla­ta­for­ma cre­a­da per Go­o­gle per unir la pe­ti­ta pan­ta­lla i in­ter­net) que in­cor­po­ra un con­trol per veu. En un prin­ci­pi, la fun­ció es li­mi­ta als te­le­vi­sors de la mar­ca LG. D’aques­ta ma­ne­ra, els es­pec­ta­dors po­den tri­ar qui­na pe­llí­cu­la, sè­rie o ca­de­na vo­len mi­rar a Go­o­gle TV no­més obrint la bo­ca. A més, els usu­a­ris del Reg­ne Unit, Fran­ça i Ale­ma­nya (però en­ca­ra no d’Es­pa­nya) te­nen l’op­ció d’ac­ce­dir als con­tin­guts de la bo­ti­ga Go­o­gle Play per mit­jà de Go­o­gle TV.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.