NET­FLIX ES­TRE­NA EL TRÀI­LER DE ‘HOU­SE OF CARDS’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - HI- TECH -

In­ter­net és un su­port en el qual exis­tei­xen con­tin­guts que abans eren ex­clu­sius de la te­le­vi­sió. En aquest sen­tit, Net­flix (la pla­ta­for­ma legal de des­càr­re­gues au­di­o­vi­su­als nú­me­ro u als Es­tats Units) aca­ba d’es­tre­nar el trài­ler de Hou­se of Cards. Ba­sa­da en una pro­duc­ció que la BBC va eme­tre als no­ran­ta, la sè­rie com­ple­ta –pro­ta­go­nit­za­da per Ke­vin Spa­cey i cre­a­da no­més per a Net­flix– ar­ri­ba­rà al por­tal al fe­brer.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.