‘Dex­ter’, ara en cò­mic

Mar­vel edi­ta­rà les aven­tu­res de l’as­sas­sí en for­ma de vi­nye­ta

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ZONAFAN -

Dex­ter Mor­gan ja esmola el ga­ni­vet, amb set de sang. A l’as­sas­sí més po­pu­lar de la te­le­vi­sió se li acu­mu­la la fei­na. A més dels ma­fi­o­sos rus­sos amb qui s’ha d’en­fron­tar, la se­te­na tem­po­ra­da de la fic­ció, que, al nos­tre pa­ís, aca­ba d’es­tre­nar FOX Cri­me (els di­jous, a les 22.10 h), ara tam­bé hau­rà d’aca­bar amb un psi­cò­pa­ta que es diu Skid Row Slas­her. Ho fa­rà a les pàgines d’un cò­mic pro­pi, que Mar­vel co­men­ça­rà a pu­bli­car el fe­brer de l’any que ve, als Es­tats Units. “Dex­ter és per­fec­te per als nos­tres cò­mics”, ha ex­pli­cat l’edi­tor Ruwan Jaya­ti­lleke, “és si­nò­nim d’his­tò­ri­es po­tents i vi­su­al­ment de­vas­ta­do­res”. El cre­a­dor del per­so­nat­ge, Jeff Lind­say, ha es­tat l’en­car­re­gat d’es­criu­re el guió del cò­mic, que es­ta­rà il·lus­trat pel di­bui­xant Da­li­bor Ta­la­jic ( De­ad­po­ol i X-Men, en­tre d’al­tres) i cons­ta­rà de cinc vo­lums.

La tra­ma del Dex­ter Mor­gan de les vi­nye­tes fun­ci­o­na­rà de ma­ne­ra au­tò­no­ma al per­so­nat­ge te­le­vi­siu, ai­xí com el del per­so­nat­ge li­te­ra­ri. I és que, ori­gi­nal­ment, aquest as­sas­sí d’as­sas­sins va néi­xer a les pàgines d’una no­vel·la, ti­tu­la­da L’os­cur pas­sat­ger, que l’au­tor, Jeff Lind­say, va pu­bli­car el 2004. Lla­vors ja es des­cri­via el per­so­nat­ge com un ho­me amb un ins­tint na­tu­ral per l’ho­mi­ci­di que, grà­ci­es al co­di que li va en­se­nyar el seu pa­re Harry, ha­via po­gut redi­ri­gir la set de sang cap a la de­fen­sa de la jus­tí­cia. El Dex­ter de les vi­nye­tes con­ser­va­rà aquests orí­gens, però no l’as­pec­te de Mic­ha­el C. Hall, l’ac­tor que l’in­ter­pre­ta a la te­le­vi­sió. El cò­mic ser­vi­rà per com­ple­men­tar l’uni­vers d’un per­so­nat­ge que tam­bé té una sè­rie d’ani­ma­ció, Early Cuts, que ja té du­es tem­po­ra­des i re­la­ta la jo­ven­tut d’en Dex­ter i els seus pri­mers as­sas­si­nats. To­ni de la Tor­re Són mol­tes les gal­tes que han re­but el tall d’en Dex­ter, i el per­so­nat­ge ja es­tà es­go­tant els úl­tims epi­so­dis. Show­ti­me va con­fir­mar que la vui­te­na tem­po­ra­da de la fic­ció se­ria l’úl­ti­ma, co­sa que vol dir que el fo­ren­se s’aco­mi­a­da­rà de l’au­di­èn­cia a co­men­ça­ment de 2014. L’anun­ci d’un fi­nal ha pre­ci­pi­tat els es­de­ve­ni­ments de la sè­rie, amb una se­te­na tem­po­ra­da que es­tà sent més in­ten­sa que mai.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.