El ‘flash mob’ de ‘The Big Bang The­ory’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ZONAFAN -

Els ac­tors i l’equip de sè­rie dels ci­en­tí­fics ge­eks han sor­près els fans amb un ví­deo que s’ha con­ver­tit en vi­ral per mit­jà de les xar­xes so­ci­als. Es trac­ta d’un flash mob en què es veu els cinc ac­tors de The Big Bang The­ory pre­pa­rats per co­men­çar a ro­dar una se­qüèn­cia de la po­pu­lar sè­rie. Quan es­tan tots as­se­guts al so­fà del pis d’en Le­o­nard i en Shel­don, co­men­ça a so­nar una mú­si­ca de fons i els cà­me­res i l’equip tèc­nic es po­sen a ba­llar da­vant de la ca­ra apa­rent­ment des­con­cer­ta­da dels ac­tors, que de se­gui­da s’afe­gei­xen al ball. El ví­deo, que es pot veu­re a YouTu­be ( http://you­tu.be/dql26ssMcVI), és tes­ti­mo­ni del sen­tit de l’hu­mor que te­nen els pro­ta­go­nis­tes d’aques­ta sit-com. En­ca­ra que els més de­ta­llis­tes po­dran ob­ser­var que Johnny Ga­lecki, tan tí­mid com el seu per­so­nat­ge, evi­ta po­sar-se a ba­llar i fuig de les cà­me­res.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.