Cos­mo TV ofe­reix a un fan do­blar una fra­se de ‘Gos­sip Girl’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ZONAFAN -

Res mi­llor per pre­mi­ar la fi­de­li­tat dels se­gui­dors d’una sè­rie que per­me­tre’ls for­mar-ne part. Cos­mo TV ha po­sat en mar­xa, aquests di­es, un con­curs di­ri­git als fans de Gos­sip Girl el pre­mi del qual és par­ti­ci­par en el do­blat­ge de la sè­rie. Una fra­se per pas­sar a la his­tò­ria de la fic­ció que pro­ta­go­nit­zen Blake Li­vely i com­pa­nyia. Per mit­jà de la pà­gi­na www.la­voz­de­gos­sip­girl. els es­pec­ta­dors s’han ins­crit per par­ti­ci­par en un sor­teig, i la veu gua­nya­do­ra sor­ti­rà a l’úl­tim epi­so­di de Gos­sip Girl, do­blant una fra­se d’un dels ac­tors se­cun­da­ris. La sè­rie és a la si­se­na i úl­ti­ma tem­po­ra­da, que es pot veu­re els diu­men­ges (19.50 h).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.