An­to­nio Re­si­nes cri­ti­ca el fi­nal de ‘Los Ser­ra­no’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - ZONAFAN -

“Va ser es­trany... i pa­tè­tic”. Ai­xí ha de­fi­nit l’ac­tor An­to­nio Re­si­nes el fi­nal de la co­mè­dia Los Ser­ra­no, que va pro­ta­go­nit­zar sis anys a Te­le­cin­co, al pro­gra­ma d’In­te­re­co­no­mía Do­ce mu­je­res sin pi­e­dad. Des­prés de múl­ti­ples ana­des i vin­gu­des del guió, la fic­ció va aca­bar as­se­gu­rant que tot el que ha­ví­em vist era un som­ni, i es va veu­re el per­so­nat­ge des­per­tant-se i vi­vint la ma­tei­xa es­ce­na fa­mi­li­ar del pri­mer epi­so­di, com si no ha­gués pas­sat el temps. “Ima­gi­na’t els nens. Ha­vi­en cres­cut i es va ha­ver d’ai­xe­car la tau­la per ama­gar els pits de la ne­na. Ami em­van pin­tar les ca­nes de la barba…”. L’ac­tor va dei­xar clar que no ha­via que­dat con­for­me amb el fi­nal de la fic­ció. En can­vi, a la ma­tei­xa en­tre­vis­ta va rei­vin­di­car el re­make de Che­ers i va afir­mar que s’ha­vi­en ex­ce­dit amb les crí­ti­ques a l’adap­ta­ció de la clàs­si­ca sit-com nord-ame­ri­ca­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.