LES AMIS­TATS PE­RI­LLO­SES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Al­gu­nes sè­ri­es que mos­tren la de­lin­qüèn­cia te­nen en­tre els ac­tors in­tèr­prets quee s’as­si­mi­len, pot­ser de ma­ne­ra ex­ces­si­va, amb el per­so­nat­ge. Va ser el cas de Fe­li­ci­aa Sno­op Pe­ar­son, una ac­triu de l’em­ble­mà­ti­ca The Wi­re, que, el 2011, va ser ar­res­ta­daa per su­po­sa­des con­ne­xi­ons amb una ban­da que tra­fi­ca­va amb he­ro­ï­na i ma­ri­hu­a­na. I de Johnny Lewis, que, a Hi­jos de la anar­quía, va in­ter­pre­tar Me­dio Hue­vo. L’ac­tor vaa apa­rèi­xer mort aquest es­tiu, amb 28 anys, des­prés de cau­re d’una teu­la­da. Tot in­di­caa que abans ha­via agre­dit fins a la mort l’an­ci­a­na que li llo­ga­va una ha­bi­ta­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.