El fic­ti­ci Char­ming, un fo­cus de ten­si­ons

Energy es­tre­na la se­go­na tem­po­ra­da del sò­lid dra­ma de Kurt Sut­ter ‘Hi­jos de la anar­quía’ diu­men­ge a mit­ja­nit.

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV - Nú­ria Mo­re­ras

Si bé és una fic­ció poc cone­gu­da en­tre el pú­blic es­pa­nyol, Hi­jos de la anar­quía ( Sons of Anarchy) és un dra­ma ex­cel·lent, una de les mi­llors sè­ri­es de la te­le­vi­sió ac­tu­al. Trac­ta d’una ban­da de mo­to­ris­tes amb un club que fun­ci­o­na en un bar i un ta­ller me­cà­nic, i que en­co­breix, en re­a­li­tat, ac­ti­vi­tats de­lic­ti­ves, com la ven­da d’ar­mes. Energy en va es­tre­nar, el fe­brer del 2012, la pri­me­ra tem­po­ra­da i ha tri­at el la­te night dels diu­men­ges per eme­tre el se­gon curs d’aques­ta fic­ció re­mar­ca­ble, l’ac­ció de la qual es desen­vo­lu­pa al po­ble ca­li­for­nià ima­gi­na­ri de Char­ming.

La sè­rie, cons­tru­ï­da per un guió molt sò­lid i ben tre­ba­llat, tor­na­rà a en­fron­tar el dís­col vi­ce­pre­si­dent (en Jax) amb el pre­si­dent (en Clay), que, al­ho­ra, és el pa­dras­tre del pri­mer. La ri­va­li­tat en­tre tots dos s’ac­cen­tua fins a lí­mits in­sos­pi­tats, en una tem­po­ra­da ple­na d’ac­ció i ten­sió. Una ten­sió al­ho­ra in­cre­men­ta­da per un gran nom­bre de fac­tors ex­terns: ara, els fills ja no te­nen la col·la­bo­ra­ció d’un xè­rif sub­or­na­ble, al po­ble con­ti­nua ha­vent-hi l’ame­na­ça de l’or­ga­nit­za­ció go­ver­na­men­tal ATF (un de­par­ta­ment que llui­ta con­tra el con­tra­ban d’al­co­hol, ta­bac, ar­mes de foc i ex­plo­sius), al ma­teix temps, l’Opie té unes ga­nes des­me­su­ra­des de ven­jar la mort de la se­va es­po­sa, en­ca­ra que, sens dub­te, el pe­rill més gran ar­ri­ba per part de la Lli­ga de Na­ci­o­na­lis­tes Ame­ri­cans, un grup ne­o­na­zi d’ex­tre­ma dre­ta que fa­rà ser­vir mè­to­des molt vi­o­lents per con­tro­lar Char­ming. La tra­ma viu­rà una au­tèn­ti­ca es­ca­la­da d’emo­ci­ons for­tes, a me­su­ra que avan­cin els capí­tols, que desem­bo­ca­rà, tal com va pas­sar amb la pri­me­ra tem­po­ra­da, en un fi­nal apo­te­ò­sic, pre­lu­di d’una ter­ce­ra en­tre­ga tam­bé tre­pi­dant. Les in­ter­pre­ta­ci­ons ex­cel·lents d’aques­ta sè­rie co­ral són un al­tre dels punts forts d’Hi­jos

de la anar­quía. Des­ta­ca el tre­ball de la sem­pre enor­me Ka­tey Sa­gal –es­po­sa del cre­a­dor de la sè­rie, Kurt Sut­ter–, que in­ter­pre­ta Gemma Te­ller, la do­na d’en Clay i la ma­re d’en Jax. El pa­per li va va­ler el Glo­bus d’Or com a mi­llor ac­triu pro­ta­go­nis­ta d’una sè­rie dra­mà­ti­ca. A UN RIT­ME DI­FE­RENT, A FOX CRI­ME La fic­ció es va pas­sar uns quants anys, de ma­ne­ra in­ex­pli­ca­ble, als ca­lai­xos de Cu­a­tro, fins que Energy, el ca­nal mas­cu­lí del grup Mediaset, va de­ci­dir eme­tre-la. Tot i que és cert que la sè­rie con­té al­tes do­sis de vi­o­lèn­cia i se­xe, ai­xò no li im­pe­deix ser ap­ta per al la­te night de qual­se­vol ca­nal (re­cor­dem que a Cu­a­tro s’ha vist True Blo­od i fins i tot es va atre­vir a pro­gra­mar Spar­ta­cus en el pri­me ti­me). A Es­pa­nya,

Hi­jos de la anar­quía ens va ar­ri­bar abans amb FOX Cri­me, un ca­nal que ha pas­sat qua­tre de les cinc tem­po­ra­des que s’han es­tre­nat als Es­tats Units i que, a co­men­ça­ment del 2013, n’es­tre­na­rà la cin­que­na en­tre­ga.

A l’al­tra ban­da de l’At­làn­tic, aquest dra­ma és un pro­duc­te va­lo­rat per bo­na part del pú­blic; no per la crí­ti­ca, però, mo­tiu pel qual, un any i un al­tre, és la gran obli­da­da dels pre­mis Emmy, per exem­ple. Men­tre que, per al seu ca­nal, FX, Hi­jos de la anar­quía és una de les sè­ri­es es­tre­lla, per la qual co­sa té as­se­gu­ra­da la re­no­va­ció. El con­trac­te que es va sig­nar amb el cre­a­dor, Sut­ter, va ser per tres anys, co­sa que sem­bla in­di­car que la sè­rie no tan sols tin­drà una si­se­na tem­po­ra­da, si­nó que tam­bé hi hau­rà, com a mí­nim, una se­te­na en­tre­ga.

Diu­men­ge, 24 h

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.