Sè­ri­es an­he­la­des tor­nen a La 1

La ve­te­ra­na ‘Cu­én­ta­me có­mo pa­só’ tor­na el 10 de ge­ner i ‘Gran re­ser­va’ tam­bé ar­ri­ba el pri­mer mes de l’any nou

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - BREUS -

La fa­mí­lia Alcán­ta­ra és una ve­lla cone­gu­da, en­tre els es­pec­ta­dors de TVE, i per ai­xò La 1 fins i tot de­di­ca es­pe­ci­als a la se­va sè­rie, com el d’aquest di­jous: La mo­vi­da y muc­ho más. El que vam conèi­xer com un nen de set anys, Car­los Alcán­ta­ra (Ri­car­do Gó­mez), s’ha con­ver­tit en un jo­ve in­teres­sat en la mú­si­ca, tal com veu­rem al capí­tol de di­jous que ve. I el co­men­ça­ment de la 14a tem­po­ra­da de l’em­ble­mà­ti­ca Cu­én­ta­me có­mo pa­só se­rà set di­es més tard, amb l’epi­so­di so­bre el 23-F, ti­tu­lat Lar­ga noc­he de tran­sis­to­res y te­lé­fo­nos. D’aques­ta ma­ne­ra, la tra­ma es tras­lla­da als anys 80 i, tot i que la tem­po­ra­da an­te­ri­or es van viu­re mo­ments de tra­gè­dia, amb la malal­tia de la ma­tri­ar­ca, per a les no­ves en­tre­gues s’ha de­ci­dit que la fic­ció tin­gui un to més dis­tès i hu­mo­rís­tic. UNA AL­TRA APOS­TA ES­PA­NYO­LA Tam­bé aquest ma­teix mes de ge­ner tor­na amb el ter­cer curs Gran re­ser­va, la sè­rie que nar­ra les vi­des de les sa­gues vi­ní­co­les Cortá­zar i Re­ver­te. Úr­su­la Cor­be­ró ( Fí­si­ca o quí­mi­ca) i Unax Ugal­de ( El ase­si­na­to de Car­re­ro Blan­co) són les du­es in­cor­po­ra­ci­ons es­tre­lla d’aques­ta tem­po­ra­da, que tam­bé comp­ta­rà amb al­tres ca­res no­ves, com la de Mariam Hernán­dez i Ma­ri­o­na Te­na. Nú­ria Mo­re­ras

Di­jous, 22.30 h Aquest di­jous po­dreu gau­dir d’una nit mu­si­cal amb els Alcán­ta­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.