‘The Walkind De­ad’ re­no­va sen­se man­te­nir el pro­duc­tor

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - BREUS -

Hi hau­rà zom­bis for­ça temps més, però sen­se el res­pon­sa­ble. The Walking De­ad, la fic­ció es­tre­lla d’AMC, re­no­va per a una al­tra tem­po­ra­da sen­se comp­tar amb Glen Maz­za­ra. La quar­ta en­tre­ga tor­na­rà a sa­do­llar les ga­nes de con­ti­nu­ar ve­ient com en Nick i la se­va co­lla so­bre­vi­uen als ano­me­nats ca­mi­nants, però qui no so­bre­viu­rà a la re­no­va­ció és l’ac­tu­al show­run­ner, que aban­do­na­rà la pro­duc­ció a cau­sa de di­fe­rèn­ci­es cre­a­ti­ves. Robert Kirk­man, l’es­crip­tor de la no­vel·la grà­fi­ca en què es ba­sa la sè­rie –de la qual tam­bé és pro­duc­tor–, va dir que do­na­va su­port a to­tes du­es parts. “Crec que el fu­tur de la sè­rie és bri­llant”, va ma­ni­fes­tar. Maz­za­ra ( The Shi­eld) va subs­ti­tuir Frank Da­ra­bont, au­tor de pel·lí­cu­les com The Shaws­hank Re­demp­ti­on i La mi­lla ver­de, que va ser aco­mi­a­dat el ju­li­ol de l’any pas­sat per AMC com a mà­xim res­pon­sa­ble de la sè­rie sen­se que en trans­cen­dis­sin els mo­tius.

El ‘show­run­ner’ Glen Maz­za­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.