“Sue Ellen, ets un pen­dó”

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Un dels rep­tes que es van plan­te­jar des del prin­ci­pi els res­pon­sa­bles de TV3 era qui­na me­na de ca­ta­là s’ha­via de fer ser­vir. Una qües­tió fo­na­men­tal, ja que la no­va ca­de­na te­le­vi­si­va es­ta­va cri­da­da a con­ver­tir-se en ei­na de nor­ma­lit­za­ció.

Es va op­tar pel ca­ta­là light, és a dir, el que es par­la­va al car­rer, en con­tra­po­si­ció al he­avy que fe­ien ser­vir als pro­gra­mes en ca­ta­là d’RTVE, quan, per exem­ple, de­ien “Sant Jau­me de Ga­lí­cia” en lloc de “San­ti­a­go de Com­pos­tel·la”.

Un dels rep­tes més so­nats va ser el do­blat­ge de Da­llas, en què es fe­ia dir a JR: “Sue Ellen, ets un pen­dó”. Era la de­mos­tra­ció que se­ria el ca­ta­là del car­rer el que cen­tra­ria l’apos­ta. Més en­llà d’in­cor­po­rar ex­pres­si­ons po­pu­lars, l’op­ció d’un ca­ta­là es­tàn­dard ba­sat en el di­a­lec­te cen­tral va sus­ci­tar una po­lè­mi­ca en­tre els fi­lò­legs, al­guns dels quals tro­ba­ven –i en­ca­ra hi tro­ben– a fal­tar la pre­sèn­cia d’al­tres va­ri­e­tats com el nord-oc­ci­den­tal, el va­len­cià, el ba­le­ar o el ros­se­llo­nès.

La qües­tió era: què és mi­llor per a la nor­ma­lit­za­ció? ¿Un ca­ta­là ca­nò­nic, el de les bo­nes lle­tres, que no es par­la? ¿O fer-ne ser­vir un de menys or­to­dox però viu? Va gua­nyar aques­ta úl­ti­ma op­ció. Ai­xò no vol dir que, grà­ci­es a la in­for­ma­ció del temps o a l’es­por­ti­va de TV3, no s’ha­gin fet co­muns con­cep­tes que –com ma­re­gas­sa o ca­la­mar­sa­da...– fa­ri­en fe­liç el mes­tre Fa­bra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.