Di­marts 10

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

17.25 EUA

22.00

DIR.: INT.:

Des­prés dels atemp­tats de l’11 de se­tem­bre del 2001, les au­to­ri­tats d’avi­a­ció ame­ri­ca­nes van de­ci­dir tan­car l’es­pai ae­ri dels Es­tats Units. co­sa que va pro­vo­car que més de 200 avi­ons es­ti­gues­sin so­bre­vo­lant l’At­làn­tic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.