L’‘scan­di­na­vi­an noir’ con­que­reix Lon­dres

RE­VO­LU­CIÓ TRA­DI­CI­O­NAL PO­TÈN­CIA CRE­A­DO­RA I EX­POR­TA­DO­RA DE SÈ­RI­ES DE TE­LE­VI­SIÓ, EL REG­NE UNIT HA QUE­DAT SE­DU­ÏT PER THRI­LLERS POLICÍACS QUE VÉ­NEN D’AL­TRES PA­Ï­SOS

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - RAFAEL RA­MOS

Hi ha pa­ï­sos com Ale­ma­nya que ex­por­ten Mercedes, i hi ha pa­ï­sos com la Gran Bre­ta­nya que ex­por­ten Down­ton ab­bey. Per ai­xò és en­ca­ra més cu­ri­ós que el gran cor­rent te­le­vi­siu del mo­ment si­guin les sè­ri­es d’ex­por­ta­ció, par­ti­cu­lar­ment es­can­di­na­ves però tam­bé fran­ce­ses i ne­o­ze­lan­de­ses, que han con­que­rit un ti­pus d’au­di­èn­cia in­tel·lec­tu­al i edu­ca­da que gai­re­bé ha­via desistit de tro­bar al­gu­na co­sa in­teres­sant a la cai­xa ton­ta.

The ki­lling, Bor­gen, The bridge, En­gra­na­ges o Top of the lake te­nen fas­ci­nats el seg­ment de bri­tà­nics in­teres­sat per al­tres cul­tu­res, aquells que vi­at­gen més en­llà de Be­ni­dorm i Llo­ret, que al­menys xam­pur­re­gen idi­o­mes i que, en qual­se­vol cas, to­le­ren els sub­tí­tols.

Aques­tes sè­ri­es s’han con­ver­tit en ob­jec­te de cul­te i símp­to­ma de so­fis­ti­ca­ció, i en com­pe­tèn­cia per a exem­ples de te­le­vi­sió in­tel·li­gent pro­ce­dents de l’al­tra ban­da de l’At­làn­tic, com Ho­me­land i The ame­ri­cans.

No és un seg­ment de prou au­di­èn­cia per ocu­par el pri­me ti­me de la BBC 1 o ITV, però sí el de la BBC 4, que tam­bé té el seu va­lor. I evi­dent­ment per re­bre aten­ció en les crí­ti­ques te­le­vi­si­ves dels di­a­ris, i per­què en les con­ver­ses del pub o en els so­pars d’amics s’es­pe­cu­li so­bre qui deu ser l’as­sas­sí de The ki­lling, el sor­pre­nent fi­nal de The bridge o les arts po­lí­ti­ques de la pri­me­ra mi­nis­tra da­ne­sa que pro­ta­go­nit­za Bor­gen.

Les sè­ri­es pi­o­ne­res que van obrir el ca­mí van ser En­gra­na­ges i The ki­lling. La pri­me­ra (tra­du­ï­da a l’an­glès com a Spi­ral) par­teix en ca­da tem­po­ra­da d’un de­lic­te (ge­ne­ral­ment molt sag­nant) ocor­re­gut a Pa­rís, i l’exa­mi­na des de tots els seus punts de vis­ta: l’hu­mà de les víc­ti­mes, el pro­ce­di­ment ju­di­ci­al, la in­ves­ti­ga­ció cri­mi­nal prò­pi­a­ment di­ta. En­ca­ra que els dos prin­ci­pals pro­ta­go­nis­tes són po­li­ci­es (Ca­ro­li­na Proust en el pa­per de Lau­re i Thi­erry God­dard en el de Gi­lou), fi­gu­res se­cun­dà­ri­es com els jut­ges, ad­vo­cats i pro­cu­ra­dors te­nen

SÈ­RI­ES ES­TRAN­GE­RES AMB SUB­TÍ­TOLS APEL·LEN A UN PÚ­BLIC IN­TEL·LEC­TU­AL, CUL­TE I SO­FIS­TI­CAT QUE HA­VIA DESISTIT DE TRO­BAR UNA TE­LE­VI­SIÓ IN­TEL·LI­GENT

una enor­me re­lle­vàn­cia. L’ob­jec­tiu és dei­xar en evi­dèn­cia els er­rors de la bu­ro­crà­cia, la cor­rup­ció in­he­rent al sis­te­ma, la bar­ra dels po­lí­tics, els abu­sos d’au­to­ri­tat…

The ki­lling ori­gi­nal ( Forbry­del­sen) té tam­bé com a es­tre­lla una do­na po­li­cia, en aques­ta cas la ins­pec­to­ra de Co­pen­ha­guen Sa­rah Lund, en­car­na­da per So­fie Ga­brol. És ex­tra­or­di­nà­ri­a­ment crua, amb una gran fres­cor en els di­à­legs i una fo­to­gra­fia que trans­met la fos­cor del cli­ma. No no­més la tra­ma man­té amb l’ai al cor els es­pec­ta­dors, si­nó que a més es trac­ta d’una ex­plo­ra­ció del ca­ràc­ter dels da­ne­sos, la gent del sud del nord d’Eu­ro­pa. La ver­sió nor­da­me­ri­ca­na es desen­vo­lu­pa a Se­att­le però, amb tot el res­pec­te, no li ar­ri­ba a la so­la de les sa­ba­tes, mal­grat la gran per­so­na­li­tat de l’ac­triu Mi­rei­lle Enos.

En­ca­ra més ori­gi­nal, dins del gè­ne­re cone­gut com a scan­di­na­vi­an noir, és la co­pro­duc­ció su­ec­da­ne­sa The bridge, en la qual una de­tec­ti­va de la po­li­cia de Malmö (Sa­ga No­ren) ha de col·la­bo­rar amb un col·le­ga de Co­pen­ha­guen (Kim Bod­nia) des­prés de l’apa­ri­ció d’un ca­dà­ver par­tit per la mei-

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.