Diu­men­ge 15

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

21.30

EUA RAY KELLOGG, JOHN WAY­NE. JOHN WAY­NE, DAVID JANSSEN. Du­rant la guer­ra del Vi­et­nam, un co­ro­nel del cos es­pe­ci­al dels fa­mo­sos boi­nes ver­des, con­vi­da un es­cèp­tic reporter per­què els acom­pa­nyi en una ofen­si­va en la qual el seu grup in­ten­ta­rà cap­tu­rar a un ofi­ci­al vi­et­na­mi­ta. 22.00 EUA LEE. INT.: ERIC BANA, JEN­NI­FER CON­NELLY. El ci­en­tí­fic Bru­ce Ban­ner va te­nir un ac­ci­dent men­tre in­ves­ti­ga­va: com a con­se­qüèn­cia d’una ex­plo­sió, el seu cos va ab­sor­bir una do­si le­tal de ra­jos gam­ma. Des d’ales­ho­res va co­men­çar a no­tar la pre­sèn­cia d’un ens es­trany dins seu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.