Su­per­he­rois dis­ca­pa­ci­tats

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

En el ci­ne­ma hi ha molts su­per­he­rois dis­ca­pa­ci­tats, co­sa que no dei­xa de ser cu­ri­o­sa. Per­què men­tre els per­so­nat­ges re­als amb pro­ble­mes fí­sics o psi­co­lò­gics no so­len ser pro­ta­go­nis­tes del cel·lu­loi­de, i en­ca­ra menys de la te­le­vi­sió, no es pot dir el ma­teix qu­an es trac­ta de tras­lla­dar a la pan­ta­lla per­so­nes amb su­per­po­ders cre­a­des als cò­mics. És el cas de su­per­he­rois amb pro­ble­mes fí­sics com Da­re­de­vil (cec) o La Co­sa (mem­bre d’Els Qua­tre Fan­tàs­tics que té el cos de pe­dra), psi­co­lò­gics com els de Bat­man o ge­nè­tics (i tam­bé fí­sics) com els mu­tants d’X-Men (co­men­çant pel doc­tor Xavier). És a dir, en el ter­reny del fan­tàs­tic i l’ir­re­al la dis­ca­pa­ci­tat en­cai­xa a

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.