In­for­mar o il·lu­si­o­nar?

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - Jo­a­quín Lu­na

Hi ha mo­ments te­le­vi­sius in­o­bli­da­bles i la con­ne­xió del Te­le­di­a­rio 1 del dis­sab­te 7 de se­tem­bre amb la pla­ça de to­ros de Las Ven­tas de Ma­drid en va ser un.

La pe­ri­o­dis­ta, im­bu­ï­da de l’es­pe­rit de la gran Ma­ría Es­ca­rio –il·lu­sió i en­tre­ga pri­mer, la in­for­ma­ció des­prés–, va te­nir un al­tre d’aquests som­nis a l’es­til Lut­her King tan en vo­ga i va par­lar dels olés que res­so­na­ri­en a la pla­ça de to­ros –seu del bàs­quet en la can­di­da­tu­ra ma­dri­le­nya– du­rant un Es­pa­nyaEUA a la fi­nal olím­pi­ca dels Jocs del 2020. De­li­rant.

Ho­res des­prés, l’elec­ció de Tò­quio des­mun­ta­va l’apos­ta pel so­mi­eig de TVE: in­for­ma­tius que no in­for­men si­nó que trans­me­ten il·lu­sió mal­grat que al fi­nal del car­rer no­més es ve­gi fum i a so­bre ne­gre. És un es­til que va amés a les pas­sa­rel·les de les te­le­vi­si­ons pú­bli­ques. Par­lar d’una fi­nal Es­pa­nya-EUA a Las Ven­tas abans de la vo­ta­ció! To­ca fer­ro...

El més im­per­do­na­ble d’aquell te­le­no­tí­ci­es, mit­ja ho­ra mo­no­grà­fi­ca per a l’elec­ció olím­pi­ca, va ser l’es­cas­se­tat d’in­for­ma­ció. No hi va apa­rèi­xer cap ana­lis­ta per ex­pli­car els me­ca­nis­mes del vot, els cor­rents ge­o­grà­fics o po­lí­tics en el si del COI o aque­lles pe­ti­tes co­ses que l’enyo­rat An­dreu Mer­cé Va­re­la co­nei­xia tan bé. Bon vi­vant, cro­nis­ta olím­pic per ex­cel·lèn­cia i com­pany de vi­at­ge de pri­me­ra ho­ra de Sa­ma­ranch en la se­va con­ques­ta del COI –lla­vors un club de gent­le­men amb dret d’ad­mis­sió i una se­cre­tà­ria Ro­ten­meyer a Lau­sa­na–, Mer­cé Va­re­la aju­da­va els xit­xa­rel·los com nos­al­tres a com­pren­dre de què ana­va i com fun­ci­o­na­va el COI. Mer­cé Va­re­la va ser una pe­ça im­por­tant en la fi­de­lit­za­ció del vot per a Bar­ce­lo­na’92 i es­tic con­ven­çut que hau­ria des­pat­xat amb al­gu­na fra­se cur­ta i irò­ni­ca aque­lla con­fi­an­ça en­tre be­nei­ta i ama­teur del Te­le­di­a­rio 1.

Vint-i-qua­tre ho­res més tard, el ca­nal de no­tí­ci­es 3/24 de TV3 va pren­dre el re­lleu olím­pic: molt d’en­tu­si­as­me i po­ca in­for­ma­ció. El que en ca­ta­là es diu fer vo­lar co­loms o “no dei­xis que la re­a­li­tat t’es­pat­lli un bon ti­tu­lar”, se­gons un le­ma cí­nic dels en­vi­ats es­pe­ci­al dels di­a­ris. Pai­sat­ges idíl·lics del Pi­ri­neu, al­cal­des di­va­gant so­bre la fi­xa­ció dels seus mu­ni­ci­pis al ma­pa­mun­di i una in­for­ma­ció so­bre les ri­vals de Bar­ce­lo­na per als Jocs d’hi­vern del 2022 que con­vi­da­va a l’op­ti­mis­me des­me­su­rat.

ANA BO­TE­LLA NO VA SER L’ÚNI­CA QUE VA FER EL RI­DÍ­CUL: EL RE­LLEU DEL FUM DE TVE AMB MA­DRID 2020 EL VA AGA­FAR TV3 AMB ELS JOCS D’HI­VERN DEL 2022

Al­tra ve­ga­da, el som­ni a l’es­til Lut­her King. Qui po­dia amar­gar una il·lu­sió ai­xí amb una pri­me­ra da­da clau: no­més el Co­mi­tè Olím­pic Es­pa­nyol té po­tes­tat de pre­sen­tar can­di­da­tu­res? Uns se­nyors, els ma­tei­xos de Bu­e­nos Ai­res, per cert, capa­ços de pre­gun­tar: “Po­den ga­ran­tir-nos que con­ti­nu­a­ran a Es­pa­nya el 2022?”.

Els fer­vors pa­tri­ò­tics ens per­den. Ana Bo­te­lla no ha es­tat l’úni­ca en fer el ri­dí­cul aquests di­es olím­pics...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.