L’apro­va­ció que Ku­brick No va te­nir mai

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Qual­se­vol obra de Step­hen King és sus­cep­ti­ble de ser adap­ta­da. Hollywo­od és una in­dús­tria que ras­tre­ja ide­es i ell és un es­crip­tor amb una ment pro­di­gi­o­sa a l’ho­ra d’ima­gi­nar si­tu­a­ci­ons in­qui­e­tants i ori­gi­nals. És na­tu­ral, lla­vors, que les pro­duc­to­res mi­rin les se­ves obres amb la in­ten­ció de treu­re’n pro­fit i per ai­xò té una al­tra sè­rie en an­te­na a més de La cú­pu­la: Ha­ven, eme­sa al ca­nal SyFy i que s’ins­pi­ra en el re­lat Co­lo­ra­do Kid per plan­te­jar mis­te­ris pa­ra­nor­mals a la cos­ta de Mai­ne. Però la se­va tra­jec­tò­ria a te­le­vi­sió por­ta cua. A co­men­ça­ments del mil·len­ni va te­nir La zo­na mor­ta (2002-2007), que es va po­der veu­re aTV3; cons­tant­ment s’adap­ten les se­ves obres en for­mat mi­ni­sè­rie com La mal­di­ci­ón de Dark Lake (2011), ba­sa­da en Bag of bo­nes ( Un sa­co de hue­sos, en l’edi­ció cas­te­lla­na) i pro­ta­go­nit­za­da per Pi­er­ce Bros­nan, i fins i tot ell ma­teix va pro­var sort en el ter­reny de la fic­ció te­le­vi­si­va amb King­dom Hos­pi­tal, que adap­ta­va la ter­ro­rí­fi­ca sè­rie da­ne­sa de Lars von Tri­er.

Tan­ma­teix, po­ques de les se­ves adap­ta­ci­ons han re­but el bene­plà­cit de l’au­tor com ha pas­sat amb La cú­pu­la. No no­més l’ha qua­li­fi­cat de “molt bo­na”, fins i tot ha de­fen­sat els can­vis in­tro­du­ïts per Bri­an K. Vaug­han ar­gu­men­tant que qui pre­fe­rei­xi la no­vel·la sem­pre pot re­lle­gir-la. Ai­xí, King, que es va po­der veu­re du­rant el ro­dat­ge de la sè­rie, tam­bé s’ha po­gut des­lliu­rar d’un comp­te pen­dent. Sem­pre s’ha­via plan­te­jat què pas­sa­ria si la gent de Ches­ter’s Mill es que­dés atra­pa­da al camp

mag­nè­tic du­rant més temps del que ell nar­ra­va i aques­ta ha es­tat la se­va oca­sió de viu­re aques­ta re­a­li­tat pa­ral·le­la. De fet, qu­an es va anun­ci­ar la re­no­va­ció de la sè­rie per a una se­go­na tem­po­ra­da i al­guns crí­tics van po­sar en dub­te que con­vin­gués a la fic­ció, King va vo­ler

‘El res­plan­dor’. Si l’es­crip­tor ha­gués de­ci­dit, el pa­per de Jack Nic­hol­son hau­ria anat a pa­rar a mans de Jon Voight o Mar­tin She­en dis­si­par els dub­tes i va ac­cep­tar es­criu­re el pri­mer epi­so­di de la se­go­na tem­po­ra­da, que es po­drà veu­re l’es­tiu que ve.

Una anèc­do­ta cu­ri­o­sa, so­bre­tot si es té en comp­te que al seu dia va ex­pres­sar mol­tes re­ti­cèn­ci­es cap a la vi­sió que Stan­ley Ku­brick te­nia de la se­va no­vel·la The shi­ning ( El res­plan­dor, en la ver­sió cas­te­lla­na), que es va con­ver­tir en l’adap­ta­ció ci­ne­ma­to­grà­fi­ca més llo­a­da pel pú­blic i la crí­ti­ca. No apro­va­va els can­vis que el director vo­lia apli­car al desen­llaç i de­tes­ta­va la idea que Jack Nic­hol­son in­ter­pre­tés Jack Tor­ran­ce. Li re­sul­ta­va un ac­tor d’apa­ren­ça mas­sa si­nis­tra, la qual co­sa im­pe­di­ria de re­pre­sen­tar la di­men­sió bon­da­do­sa del per­so­nat­ge de la no­vel·la, que ba­ta­lla­va amb l’al­co­ho­lis­me al­ho­ra que ho fe­ia King. Però la pel·lí­cu­la del 1980 se­gur que no per­ju­di­ca­rà el prò­xim llan­ça­ment del no­vel·lis­ta qu­an di­marts sur­ti a la ven­da en an­glès El res­plen­dor II: Doc­tor Su­eño, a Es­pa­nya el pro­per 7 de no­vem­bre. Una se­qüe­la que ex­pli­ca­rà la vi­da adul­ta d’en Danny, que era un nen qu­an l’ho­tel Over­lo­ok va mi­rar d’eli­mi­nar la se­va fa­mí­lia, i que ac­tu­al­ment fa ser­vir el seu do pa­ra­nor­mal per tran­quil·lit­zar els an­ci­ans al seu llit de mort. Què se­rà pri­mer, la pel·lí­cu­la o la sè­rie?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.