Bom­bes i an­xo­ves

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV -

Al­gú al bar­ri co­men­ta que es­tem anant cap en­re­re en el temps i una estranya as­so­ci­a­ció d’ide­es em fa pen­sar que pot­ser té raó. Deu ser per­què amb molt pocs di­es de di­fe­rèn­cia l’apa­rell te­le­vi­siu en­via es­tra­nyes imat­ges de per­so­nat­ges que, efec­ti­va­ment, mo­uen a creu­re que aquest pa­ís re­tro­ce­deix en el temps. Bé hi ha, amb in­sò­li­ta i sob­ta­da om­ni­pre­sèn­cia, l’ex­pre­si­dent del Con­grés Jo­sé Bo­no, l’ex­pre­si­dent càn­ta­bre Mi­guel Án­gel Re­vi­lla o el des­co­mu­nal eco­no­mis­ta Juan Ve­lar­de. Tots, és a dir, tots tres, dei­xant sen­tir les se­ves au­to­rit­za­des veus so­bre as­sump­tes d’ac­tu­a­li­tat, en­tre els quals la qüestió ca­ta­la­na i la cri­si.

“Es­par­te­ro hau­ria d’ha­ver bom­bar­de­jat Bar­ce­lo­na”, co­men­ta el pro­fes­sor Ve­lar­de a Te­le­ma­drid i es que­da tan am­ple. A Bo­no –el com­pe­ti­dor més dur de Chi­qui­to de la Cal­za­da– se li de­ma­na a La Sex­ta noc­he si se­ria par­ti­da­ri d’una re­for­ma del Co­di Pe­nal, per­què la con­vo­ca­tò­ria d’un re­fe­rèn­dum il·le­gal fos con­si­de­rat de­lic­te, i l’ex­pre­si­dent de Cas­te­lla-la Man­xa, ex­pre­si­dent del Con­grés i ex­mi­nis­tre de De­fen­sa, sem­pre sub­til i pon­de­rat en les se­ves ma­ni­fes­ta­ci­ons po­lí­ti­ques, va i diu que, si fos di­pu­tat, que ja no ho és, “no s’oposaria a aques­ta qua­li­fi­ca­ció pe­nal, però tam­poc no la impulsaria”. Neu­tral, per tant.

Al seu torn, Re­vi­lla, el pa­per del qual en la re­cu­pe­ra­ció de l’an­xo­va can­tà­bri­ca és in­qües­ti­o­na­ble, as­se­ve­ra a la ca­de­na Cu­a­tro que la ges­tió d’Ar­tur Mas “és ve­ri­ta­ble­ment ca­la­mi­to­sa”, no sen­se abans ar­re­me­tre con­tra aquests “gu­rus de l’economia que es­tan for­rats”, en ine­quí­vo­ca re­fe­rèn­cia a Ro­dri­go Ra­to, que tam­bé és un ge­ni de les fi­nan­ces, però que, si més no, no surt per les te­les fu­ment-nos la tor­ra­da.

Bo­no, Re­vi­lla, Ve­lar­de, pro­ta­go­nis­tes d’un pas­sat, no se sap si glo­ri­ós o què, dis­po­sats a dei­xar-se veu­re i sen­tir en qual­se­vol tri­bu­na te­le­vi­sa­da que se’ls ofe­rei­xi, per dic­tar­nos els seus sa­vis con­sells i sa­be­ru­des anà­li­sis i afron­tar els pro­ble­mes del pre­sent i fins i tot del fu­tur del món.

I dels po­lí­tics pas­sem als fut­bo­lis­tes pro­fes­si­o­nals, tam­bé gu­rus de les mas­ses que es­pe­ren an­si­o­ses les se­ves opi­ni­ons. Amb els ulls de Cris­ti­a­no Ro­nal­do ens agra­da­ria plo­rar a mi­li­ons de ciu­ta­dans qu­an, des­prés de sig­nar un con­trac­te si­de­ral amb el Re­ial Ma­drid, va i diu molt se­ri­ós que

JO­SÉ BO­NO VA I DIU PER LA TE­LE QUE ELL NI S’OPOSARIA NI IMPULSARIA QUE UN RE­FE­RÈN­DUM IL·LE­GAL FOS CON­SI­DE­RAT UN NOU DE­LIC­TE TIPIFICAT AL CO­DI PE­NAL

“els di­ners no ho són tot”. La cul­pa, que cons­ti, és dels pe­ri­o­dis­tes per pre­gun­tar.

I és que els de l’ofi­ci no ens dei­xem pas­sar la mà per la ca­ra per nin­gú a l’ho­ra de se­duir el teleespectador. El rei d’Ho­lan­da pro­nun­cia un dis­curs en què anun­cia re­ta­lla­des pres­su­pos­tà­ri­es i l’en­de­mà va Hi­la­rio Pino a No­ti­ci­as Cu­a­tro i diu que el dis­curs va ser “apo­ca­líp­tic”. Però ho­me, se­nyor Hi­la­rio, per què no dei­xem d’una ve­ga­da d’aco­llo­nir la gent?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.