Fa­rah tor­na a reg­nar

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURETV - MARIÁNGEL ALCÁZAR

Di­marts pas­sat, el pro­gra­ma Sen­se fic­ció (TV3) va eme­tre una jo­ia en for­ma de do­cu­men­tal ti­tu­lat La rei­na i jo. La rei­na era Fa­rah Di­ba, exem­pe­ra­driu de l’Iran, i jo no era jo, la­men­ta­ble­ment, si­nó la ci­ne­as­ta ira­ni­a­na exiliada a Su­è­cia Na­hid Pers­son Sar­ves­ta­ni. Una pel·lí­cu­la que va pre­sen­tar la tro­ba­da, no sem­pre fà­cil, en­tre una do­na que va ser l’es­po­sa del xa de Pèrsia i una al­tra que el va com­ba­tre des de la se­va mi­li­tàn­cia co­mu­nis­ta.

Fa­rah Di­ba va ser, i con­ti­nua sent, una ico­na, una do­na ad­mi­ra­da mal­grat el mal go­vern del seu ma­rit i de les bar­ro­ques en­tre­vis­tes que li va fer el sin­gu­lar Jai­me Peña­fi­el. Al do­cu­men­tal, l’exem­pe­ra­driu de l’Iran creix i creix fins a acon­se­guir que Na­hid Sar­ves­ta­ni con­fes­si que li re­sul­ta im­pos­si­ble no ren­dir-se al seu en­cant i in­tel·li­gèn­cia. La se­va an­ti­ga ene­mi­ga, per tot el que re­pre­sen­ta­va el rè­gim del xa, aca­ba sent la se­va ami­ga pel co­mú des­ar­re­la­ment de l’exi­li i per la cons­ta­ta­ció com­par­ti­da que la re­vo­lu­ció is­là­mi­ca va po­sar fi al xa i a les il·lu­si­ons dels opo­si­tors de­mò­cra­tes.

En el pla de l’anà­li­si política, Fa­rah Di­ba no in­ten­ta jus­ti­fi­car el seu ma­rit; és més, re­co­neix els seus er­rors amb un re­a­lis­me des­ar­mant. “És lò­gic que els rè­gims can­vi­ïn, però se su­po­sa que els que els subs­ti­tu­ei­xen han de ser mi­llors o, al­menys, no tan do­lents”, diu l’ele­gant Fa­rah al sa­ló de ca­sa se­va de Pa­rís. Vestida amb sen­zi­lle­sa però sem­pre im­pe­ca­ble, la se­va úni­ca fri­vo­li­tat és ne­gar-se que la ci­ne­as­ta la fil­mi a la per­ru­que­ria. “Tinc una imat­ge que he de res­pec­tar. Mai no sur­to de ca­sa sen­se ar­re­glar, per­què mol­ta gent en­ca­ra em re­co­neix i no vull de­frau­dar-los”. El cert és que la se­va clas­se i sa­ber es­tar són im­pe­ca­bles, so­bre­tot en l’epi­so­di en el qual Fa­rah Di­ba vi­si­ta la tom­ba de la se­va fi­lla Lei­la, que va apa­rèi­xer mor­ta en un ho­tel de Lon­dres el 2001. L’es­po­sa del xa ne­te­ja amb in­fi­nit amor la là­pi­da i col·lo­ca amb de­li­ca­de­sa uns tes­tos de pen­sa­ments men­tre, amb llà­gri­mes als ulls, es la­men­ta da­vant Na­hid Sar­ves­ta­ni dels es­tralls que la re­vo­lu­ció is­là­mi­ca va cau­sar en els jo­ves ira­ni­ans. La prin­ce­sa Lei­la es va lle­var la vi­da sen­se ha­ver su­perat l’exi­li i un ger­mà de la ci­ne­as­ta, co­mu­nis­ta com ella, va ser exe­cu­tat pel rè­gim de Kho­mei­ni en la se­va cro­a­da con­tra les for­ces d’es­quer­ra que, des­prés de re­bel·lar-se

‘ SEN­SE FIC­CIÓ’ VA EME­TRE UNA JO­IA DO­CU­MEN­TAL EN QUÈ UNA CI­NE­AS­TA IRA­NI­A­NA, EXCOMUNISTA I EXILIADA, EMPATITZA AMB LA VÍ­DUA DEL XA DE PÈRSIA

con­tra el xa, van com­ba­tre l’obs­cu­ran­tis­me dels aia­tol·làs. Du­es do­nes, Fa­rah i Na­hid, da­vant el do­lor i l’exi­li. Però el mi­llor de l’ex­cel·lent La rei­na i jo va ser la re­fle­xió de l’exem­pe­ra­driu: “Si vos­tè i jo ha­gués­sim di­a­lo­gat a l’Iran com es­tem di­a­lo­gant ara, pot­ser s’hau­ri­en evi­tat tant pa­ti­ment i tan­tes tra­gè­di­es”. I, men­tre de­ia ai­xò, Fa­rah tri­a­va en una bo­ti­ga de Was­hing­ton uns pas­tis­sets ira­ni­ans ela­bo­rats amb el sa­bor de l’exi­li.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.