Enig­ma i se­duc­ció

TOR­NAR A CO­MEN­ÇAR LA TEM­PO­RA­DA AR­REN­CA EL 3 D’OC­TU­BRE, A FOX, AMB BRODY FU­GI­TIU, SAUL AL CO­MAN­DA­MENT DE LA CIA, I CAR­RIE AME­NA­ÇA­DA PER LA BO­GE­RIA

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - PORTADA - SAL­VA­DOR LLOPART Bar­ce­lo­na

AR­REN­CA LA TER­CE­RA TEM­PO­RA­DA AMB UNA IN­CÒG­NI­TA: QUI ÉS EL TALP QUE HA CAU­SAT LA MA­TAN­ÇA AL QUAR­TER GE­NE­RAL DE LA CIA? I UNA CER­TE­SA: L’AMOR DE CAR­RIE (CLAI­RE DA­NES)

PER BRODY (DA­MI­AN LEWIS), EN PA­RA­DOR DES­CO­NE­GUT

Va aca­bar amb una tre­men­da ex­plo­sió... Bo­o­o­o­ommm!... de vi­dres tren­cats, ru­na vo­lant, cos­sos mu­ti­lats i tres-cents ca­dà­vers es­pe­rant a ser iden­ti­fi­cats. Va aca­bar amb do­lor, mort i un mis­te­ri: qui és el res­pon­sa­ble de l’hor­ror? Qui és el ve­ri­ta­ble res­pon­sa­ble de la ma­tan­ça?

Va aca­bar la se­go­na tem­po­ra­da de Ho­me­land, la sè­rie de te­le­vi­sió de què tot­hom par­la, amb un ho­me que re­sa da­vant les víc­ti­mes em­bo­li­ca­des amb bos­ses de plàs­tic, ali­ne­a­des a ter­ra. Un ho­me bo, Saul Be­ren­son (Mandy Pa­tinkin), un dels caps en la fic­ció de la CIA, a la seu cen­tral de la qual, a Lan­gley, ha tin­gut lloc la car­nis­se­ria.

En­ca­ra que, qui sap ja què és bo o és dolent en aquest dra­ma? Què és blanc o ne­gre? Val més par­lar d’at­mos­fe­ra i de to; d’at­mos­fe­ra tèr­bo­la, so­bre­tot, mo­ral­ment in­de­fi­ni­da, més prò­pia de l’obra de John Le Car­re que de sè­ri­es com 24, amb la qual s’ha­via com­pa­rat ini­ci­al­ment.

Ara ar­ri­ba la ter­ce­ra tem­po­ra­da de Ho­me­land i ho fa per la por­ta gran: amb les se­ves on­ze no­mi­na­ci­ons als Emmy, els grans pre­mis de la te­le­vi­sió, en­tre­gats la set­ma­na pas­sa­da. Uns guar­dons en què Clai­re Da­nes, la pro­ta­go­nis­ta de la sè­rie, va gua­nyar el pre­mi a la mi­llor ac­triu fe­me­ni­na de la te­le­vi­sió.

Ar­ri­ba Ho­me­land per re­pren­dre la in­tri­ga allà on va que­dar, i ho fa més d’ho­ra del que s’es­pe­ra­va: la ci­ta se­rà dijous vi­nent –3 d’oc­tu­bre, a les 22.20 h–, a la ca­de­na Fox, en la se­va versió do­bla­da (o du­al), tan sols quatre di­es des­prés de la se­va es­tre­na als Es­tats Units. La versió ori­gi­nal sub­ti­tu­la­da ar­ri­ba­rà pocs di­es des­prés: en­tre el diu­men­ge 6 i el di­lluns 7, quan fal­tin cinc mi­nuts per a dos quarts de du­es de la ma­ti­na­da. Tot va molt rà­pid amb aques­ta sè­rie, per l’ex­pec­ta­ció que l’en­vol­ta. Les pres­ses tam­bé aju­den a desac­ti­var en la me­su­ra pos­si­ble les des­càr­re­gues d’in­ter­net, on Ho­me­land és una de les sè­ri­es més sol·li­ci­ta­des.

Re­bo­bi­nem: va aca­bar el se­gon lliu­ra­ment de Ho­me­land amb un mo­ment per al re­cord, in­o­bli­da­ble: la pa­tè­ti­ca imat­ge d’aquest ho­me de qui par­là­vem al prin­ci­pi, Saul (ex­cep­ci­o­nal Mandy Pa­tinkin), pro­fun­da­ment alleu­jat per l’in­es­pe­rat re­tro­ba­ment amb l’ob­ses­si­va, vul­ne­ra­ble i te­naç agent de la CIA Car­rie Mat­hi­son (Clai­re Da­nes). Mat­hi­son, que apa­reix de sob­te en l’es­ce­na del crim com qui tor­na d’en­tre els morts. No se sap si per as­su­mir-ne la cul­pa, la que li cor­res­pon­gui, o per ini­ci­ar la ca­ça dels res­pon­sa­bles. La qües­tió és evi­dent: hi ha un talp en aques­ta CIA de Ho­me­land tan sem­blant a la re­al?

L’agent Car­rie, ja ho sa­bem, és una do­na fe­ri­da. Una do­na frà­gil i per mo­ments tren­ca­da. Tam­bé és una do­na en­a­mo­ra­da. Cons­ci­ent de la se­va malal­tia men­tal. Un pro­ble­ma que al­ho­ra la fa in­es­pe­ra­da i ge­ni­al.

Però en­ca­ra que­da una ter­ce­ra pe­ça –es­sen­ci­al– per col·lo­car al puz­le del dra­ma: l’ob­jec­te de la de­vo­ció de Car­rie: el ser­gent Nic­ho­las Bro­ody (Da­mi­an Lewis), he­roi de guer­ra i ter­ro­ris­ta al­ho­ra, as­sas­sí i víc­ti­ma. Du­es per­so­nes en una, com gai­re­bé tot en aques­ta his­tò­ria de du­pli­ci­tats im­pos­si­bles i con­tra­dic­ci­ons evi­dents, en la qual no­més hi ha una co­sa clara: l’amor de Car­rie per Brody, un ho­me so­ta sos­pi­ta que fuig no se sap cap a on, però que fuig de si ma­teix. As­se­gu­ren que no sa­brem res de Brody fins al ter­cer capí­tol d’aques­ta ter­ce­ra tem­po­ra­da.

I és que tot apun­ta a ell, a Brody. Però ell sap, i nos­al­tres tam­bé, que Brody no ha es­tat l’as­sas­sí. O sí que ho ha es­tat? Una al­tra ve­ga­da la du­pli­ci­tat. Lla­vors qui? Es­tem en el mo­ment de l’am­bi-

EL SER­GENT BRODY ( DA­MI­AN LEWIS) FUIG I DEI­XA UNA FA­MÍ­LIA DES­TROS­SA­DA PEL DES­CO­BRI­MENT DE LA SE­VA AC­TI­VI­TAT COM A TER­RO­RIS­TA

güi­tat i el dub­te. La se­go­na tem­po­ra­da de Ho­me­land va po­sar fi a les cer­te­ses, i ja no sa­bem res.

O pot­ser sa­bem del cert tan sols una co­sa: el se­gon lliu­ra­ment de Ho­me­land va aca­bar me­ra­ve­llo­sa­ment (des d’un punt de vis­ta dra­mà­tic). En una cru­ï­lla de des­tins. Amb tot tan­cat, i tan­ma­teix amb tot per des­co­brir. De fet, va aca­bar molt mi­llor de com s’ha­via desen­vo­lu­pat. Dei­xant en­re­re, amb la ter­ri­ble ex­plo­sió i els tres-cents ca­dà­vers fi­cats en bos­ses, qual­se­vol me­na de dub­te que un po­gués te­nir so­bre ai­xò.

El pri­mer dub­te acla­rit, doncs: el lloc que ocu­pa aques­ta sè­rie a la te­le­vi­sió. Ho­me­land és, sens dub­te, una de les mi­llors sè­ri­es dels úl­tims anys. Capaç de con­nec­tar amb l’es­tat emo­ci­o­nal de tot un pa­ís, els Es­tats Units, in­clo­ent-hi el seu pre­si­dent, Ba­rack Oba­ma, que es con­fes­sa un se­gui­dor em­pe­dre­ït d’aques­ta pro­duc­ció. Una sè­rie que, a més, ha es­tat capaç de con­nec­tar amb bo­na part de l’es­tat emo­ci­o­nal que de­fi­neix el món oc­ci­den­tal en el seu con­junt: aquest món que és el nos­tre, as­set­jat pels fan­tas­mes del ter­ro­ris­me i, tam­bé, pels fan­tas­mes de la res­pon­sa­bi­li­tat ge­ne­ral en el com­plex es­tat de les co­ses.

La ter­ce­ra tem­po­ra­da hau­rà de res­pon­dre, doncs, mol­tes qües­ti­ons: tor­na­rà Brody a veu­re l’agent Car­rie, o la se­va fa­mí­lia? Quin pa­per as­su­mi­rà Saul en una CIA fe­ri­da en la se­va cre­di­bi­li­tat des­prés del mor­tal atemp­tat?

Tot apun­ta que es po­sa­rà en mar­xa una ope­ra­ció –no no­més de la CIA, si­nó de to­tes les agèn­ci­es d’in­tel·li­gèn­cia del món oc­ci­den­tal– per tro­bar els res­pon­sa­bles

L’AGENT CAR­RIE ( CLAI­RE DA­NES) DE­CI­DEIX ABAN­DO­NAR LA ME­DI­CA­CIÓ QUE CON­TRO­LA LA SE­VA CON­DI­CIÓ BI­PO­LAR: LI­MI­TA LA SE­VA CAPA­CI­TAT

de l’atemp­tat. I el nom que en­cap­ça­la­rà la llis­ta de la ca­ça al ter­ro­ris­ta és el de Brody.

Però la pre­gun­ta que els se­gui­dors de la sè­rie s’es­tan fent té molt a veu­re amb Car­rie: com es­ta­rà del cap, d’ara en­da­vant, aques­ta do­na tan frà­gil i, al­ho­ra, tan re­sis­tent?

Car­rie pa­teix d’un tras­torn bi­po­lar que ja li va fer pas­sar mo­ments molt durs. I ara? Per sa­ber-ne més, hem de re­me­tre’ns a les pa­rau­les d’Alex Gan­sa, un dels pro­duc­tors exe­cu­tius de la sè­rie: “Car­rie ha de­ci­dit aban­do­nar la me­di­ca­ció”, i a par­tir d’aquí Gan­sa no ha vol­gut dir res més en­lloc. La ter­ce­ra tem­po­ra­da hau­rà de par­lar per si ma­tei­xa.

Tam­bé sa­bem que, a més de Saul i les se­ves llui­tes a la CIA per res­ti­tuir la cre­di­bi­li­tat per­du­da, i la llui­ta de Car­rie amb la bo­ge­ria, als pri­mers capí­tols de la ter­ce­ra tem­po­ra­da tin­drà un gran pro­ta­go­nis­me la fa­mí­lia de Brody. Ells són ara les víc­ti­mes, as­set­jats per una cer­te­sa: Brody és un ter­ro­ris­ta. Es­pe­ci­al­ment Da­na, la fi­lla, que co­que­te­ja­rà amb la idea del su­ï­ci­di.

Ho­me­land ha con­nec­tat amb una vi­sió del món des­prés dels atemp­tat de l’11-S. Un món far­cit de con­se­qüèn­ci­es, de re­per­cus­si­ons, de se­qüe­les. No és el ma­ni­queu món de Ge­or­ge Bush jr. Es­tem en un mo­ment més sub­til, des­prés de Gu­antá­na­mo, des­prés dels ex­ces­sos d’Abu Graib, des­prés de les guer­res per­du­des en­ca­ra que sem­blin gua­nya­des. Des­prés de la mort d’Os­sa­ma bin La­den, as­sas­si­nat. Som al món d’Oba­ma, que és el món am­bi­gu i gris de Car­rie, de Saul, de Brody...

El món de Ho­me­land.

SUÏCIDI? És de les po­ques co­ses que s’han fil­trat: avi­at sa­brem que Da­na (Mor­gan Say­lor), la fi­lla ado­les­cent de Brody, in­ten­ta­rà ma­tar-se. No su­por­ta el do­lor de ser la fi­lla d’un terrorista

A LA CAÇA Com els ma­tei­xos Es­tats Units des­prés dels atemp­tats de l’11-S, Saul (Mandy Pa­tinkin) hau­rà de ges­ti­o­nar les àn­si­es de re­ven­ja da­vant la ne­ces­si­tat de sa­ber la ve­ri­tat: hi ha un talp in­fil­trat a la CIA?

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.