Ex­tir­pats, sen­se do­lor?

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - VIURE TV -

D’aques­ta ma­ne­ra im­pe­di­en to­ta pos­si­bi­li­tat de re­cu­pe­rar el per­so­nat­ge, co­sa que no pas­sa­va amb la re­si­dent Iz­zie Ste­vens (Kat­he­ri­ne Heigl), ja que van fer que fu­gís sen­se do­nar ex­pli­ca­ci­ons ni al seu ma­rit (Alex) ni als apun­ten que vol­dria tor­nar.

Els úl­tims que han aban­do­nat ho han fet d’una for­ma tan dra­mà­ti­ca com O’Ma­lley: Le­xie Grey (Chy­ler Leigh) i el po­pu­lar i se­duc­tor Dr. Mark Slo­a­ne (Eric Dane) van te­nir un ac­ci­dent d’avi­o­ne­ta de l’ac­ci­dent en la tem­po­ra­da se­güent.

No són els únics que han aban­do­nat una sè­rie que de mo­ment no té da­ta de ca­du­ci­tat i en la qual con­ti­nu­en tre­ba­llant molts ac­tors que hi par­ti­ci­pen des dels

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.