‘Na­tu­ral Frank’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - TRUE DETECTIVE -

Cuatro, di­me­cres nit

Veig Frank Cu­es­ta, abans Frank de la Jun­gla, dis­fres­sat de Ho­mer Simp­son. Acom­pa­nya una de les se­ves fi­lle­tes a una fes­ta es­co­lar, una fes­ta de dis­fres­ses, de fi­nal de curs. Els en­re­gis­tra­ments do­mès­tics de (l’abans te­mi­ble) Frank són ara el nu­cli del seu pro­gra­ma: hi ve­iem la se­va do­na fent les dis­fres­ses, el seu fill pre­pa­rant una bar­ba­coa al jar­dí... Frank fa sem­pre el que li ro­ta.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.