Di­lluns 20

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - DALÍ -

22.30 ES­TATS UNITS, DIR.: SAM MEN­DES. INT.: JAKE GY­LLEN­HA­AL, JA­MIE FOXX, PE­TER SARSGAARD. Pri­me­ra guer­ra del Golf. Els sol­dats pa­tei­xen una ca­lor in­fer­nal men­tre te­nen ga­nes d’en­trar en ac­ció, però el mo­ment no ar­ri­ba. Men­tres­tant, ma­ten el temps pen­sant en obs­ce­ni­tats i amb bro­mes pe­sa­des. 15.55

GRAN DIR.: RIC­HARD MAR­QUAND. INT.: DO­NALD SUT­HER­LAND, STEP­HEN MACKEN. Un espia ale­many amb in­for­ma­ció vi­tal so­bre el desem­bar­ca­ment a Nor­man­dia ro­man aï­llat a la cos­ta es­co­ce­sa amb la do­na d’un pa­ra­lí­tic en es­pe­ra de po­der fu­gir.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.